ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา   2565     /  {1}    2    3    
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
  -  ช่วงลงทะเบียนล่าช้า-เพิ่มถอน-เปลี่ยนกลุ่ม
{เฉพาะวันทำการ}
20 มิ.ย. 2565 7:30 น.4 ก.ค. 2565 23:59 น.
  -  ภาควิชาหรือสาขาวิชาจัดตารางเรียน2 พ.ค. 2565 8:30 น.30 พ.ค. 2565 16:30 น.
  -  จัดทำรูปเล่มตารางเรียน1 มิ.ย. 2565 8:30 น.1 มิ.ย. 2565 16:30 น.
  -  วันสุดท้ายของการขอเปิดรายวิชาหลังประกาศตารางเรียน27 มิ.ย. 2565 8:30 น.27 มิ.ย. 2565 16:30 น.
  -  วันรายงานตัวนิสิตใหม่15 มิ.ย. 2565 8:30 น.16 มิ.ย. 2565 16:30 น.
  -  โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับมหาวิทยาลัย17 มิ.ย. 2565 8:30 น.19 มิ.ย. 2565 16:30 น.
  -  วันเปิดหอพัก และรายงานตัวเข้าหอพัก15 มิ.ย. 2565 8:30 น.16 มิ.ย. 2565 16:30 น.
  -  วันไหว้ครู(งดการเรียนเฉพาะนิสิตปี1)30 มิ.ย. 2565 8:30 น.30 มิ.ย. 2565 16:30 น.
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป1 มี.ค. 2565 8:30 น.31 มี.ค. 2565 16:30 น.
  -  จัดตารางเรียนรายวิชาพื้นฐาน1 เม.ย. 2565 8:30 น.29 เม.ย. 2565 16:30 น.
 • ช่วงการลงทะเบียนเรียน
 • 3 มิ.ย. 2565 8:00 น.17 มิ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 113 มิ.ย. 2565 8:00 น.17 มิ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 29 มิ.ย. 2565 8:00 น.13 มิ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 36 มิ.ย. 2565 8:00 น.9 มิ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปี 43 มิ.ย. 2565 8:00 น.6 มิ.ย. 2565 23:59 น.
    -  ลงทะเบียน (On-Line) ชั้นปีอื่นๆ3 มิ.ย. 2565 8:00 น.6 มิ.ย. 2565 23:59 น.
 • ลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 20 มิ.ย. 2565 7:30 น.4 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา(On-Line)20 มิ.ย. 2565 7:30 น.4 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการถอนรายวิชา(On-Line)20 มิ.ย. 2565 7:30 น.4 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่ม(On-Line)20 มิ.ย. 2565 7:30 น.4 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงวันทำการเพิกถอน ( ติด W) ณ งานทะเบียนนิสิตฯ5 ก.ค. 2565 8:30 น.9 ก.ย. 2565 17:00 น.
 • ลงทะเบียนล่าช้า(On-Line) วันที่
 • 24 มิ.ย. 2565 7:30 น.4 ก.ค. 2565 23:59 น.
    -  ช่วงปรับค่าลงทะเบียนล่าช้า วันที่24 มิ.ย. 2565 7:30 น.4 ก.ค. 2565 23:59 น.
 • วันชำระเงินปกติ
 • 5 ก.ค. 2565 8:30 น.11 ก.ค. 2565 23:30 น.
 • เปิดให้พิมพ์ใบแจ้งหนี้ผ่าน WEB
 • 5 ก.ค. 2565 8:30 น.11 ก.ค. 2565 23:30 น.
    -  ชำระเงินผ่านธนาคาร/เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกชั้นปี (เวลารับชำระเงิน ตามจุดที่เปิดบริการ)5 ก.ค. 2565 8:30 น.11 ก.ค. 2565 23:30 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียนรักษาสภาพ
 • 3 มิ.ย. 2565 8:30 น.4 ก.ค. 2565 23:59 น.
 • ช่วงการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยนิสิต
 • 14 ส.ค. 2565 8:30 น.23 ต.ค. 2565 16:30 น.
 • วันเปิดภาคการศึกษา
 • 20 มิ.ย. 2565 8:30 น.20 มิ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันปิดภาคการศึกษา24 ต.ค. 2565 8:30 น.20 พ.ย. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบกลางภาค6 ส.ค. 2565 8:30 น.14 ส.ค. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบปลายภาค8 ต.ค. 2565 8:30 น.23 ต.ค. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 14 ก.ค. 2565 8:30 น.18 ก.ค. 2565 16:30 น.
    -  ช่วงวันสอบวัดความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ฯ ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป - ครั้งที่ 229 ส.ค. 2565 8:30 น.12 ก.ย. 2565 16:30 น.
 • ช่วงประกาศต่างๆ
 • 1 มิ.ย. 2565 0:00 น.30 ธ.ค. 2565 23:59 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร I19 ก.ค. 2565 8:30 น.19 ก.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอลาพักการศึกษา10 ต.ค. 2565 8:30 น.10 ต.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา9 พ.ค. 2565 8:30 น.3 มิ.ย. 2565 16:30 น.
    -  ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา20 มิ.ย. 2565 8:30 น.19 ก.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนรายวิชาถึงคณะ14 พ.ย. 2565 8:30 น.14 พ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายส่งผลการเรียนถึงงานทะเบียนนิสิตฯ17 พ.ย. 2565 8:30 น.17 พ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันสำเร็จการศึกษา25 ต.ค. 2565 8:30 น.25 ต.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการย้ายคณะ/สาขา/แผนการเรียน20 มิ.ย. 2565 8:30 น.20 มิ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายการขอเทียบโอนรายวิชาและผลการเรียน17 มิ.ย. 2565 8:30 น.17 มิ.ย. 2565 16:30 น.
    -  วันส่งผลการเรียนถึงผู้ปกครอง (ชั้นปีที่ 1)26 ธ.ค. 2565 8:30 น.26 ธ.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันสุดท้ายของการขอแก้ไขอักษร P21 ต.ค. 2565 8:30 น.21 ต.ค. 2565 16:30 น.
    -  วันชำระเงินค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนปริญญาบัตร20 มิ.ย. 2565 8:30 น.19 ก.ค. 2565 22:30 น.
          
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
   
  งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

  โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)