205131Basic Oral Skills
ทักษะการพูดขั้นพื้นฐาน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์, ภาควิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  06 พุธ08:00-09:50QS 3101QSC39390W     
  ศุกร์10:00-11:50QS 2101QSL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: Mr.Arthur John Pollock
สำรองให้:1 : 11317060056:ภาษาจีน ชั้นปี 3 (17-17-0)
2 : 11317070056:ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 3 (5-5-0)
3 : 11317080056:ภาษาไทย ชั้นปี 3 (6-6-0)
4 : 11317090056:ภาษาฝรั่งเศส ชั้นปี 3 (6-6-0)
5 : 11317100056:พม่าศึกษา ชั้นปี 3 (0-0-0)
6 : 11317130056:ภาษาเกาหลี ชั้นปี 3 (0-0-0)
7 : 58260673 : นางสาวจิราภรณ์ ส่งต่าย ชั้นปี 4 (1-1-0)
8 : 57241864 : นางสาววันวิสา โสภารัตน์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
9 : 58260918 : นางสาวสุชานาถ นิลนารถ ชั้นปี 4 (1-1-0)
10 : 57313929 : นายกันตพัฒน์ โสดา ชั้นปี 5 (1-1-0)
11 : 57760402 : นางสาวศศินาถ สุวรรณวิทย์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
หมายเหตุ: วิชาโท ปี3

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)