001211Fundamental English
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  http://www.forstd.net/prateepc
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  91 ศุกร์17:00-18:50ติดต่อผู้สอนNUL51510W     
  จันทร์13:00-14:50QS 2101QSC      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: Mr.Cole Mack Mayes
สำรองให้:11 : 11311040057:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1 (30-0-30)
12 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1 (60-0-60)
13 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1 (60-0-60)
14 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 1 (60-0-60)
15 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 1 (60-0-60)
16 : 11314050055:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (30-3-27)
17 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1 (160-43-117)
18 : 11310040260:สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (40-0-40)
19 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1 (40-5-35)
20 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1 (30-0-30)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)