199433Principles of Toxicology
พิษวิทยาพื้นฐาน
สังกัดคณะเภสัชศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:50Pharma 6203Pharma 6C50473W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรัตน์ โลหิตนาวี
รศ.ดร.มนุพัศ โลหิตนาวี
สำรองให้:1 : 11304020055:บริบาลเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 5 (50-39-11)
2 : 11304020055:บริบาลเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 6 (5-0-5)
3 : 11304020055:บริบาลเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 4 (5-0-5)
4 : 63524374 : นางสาวสุกัญญา โกสากุล ชั้นปี 2 (1-1-0)
5 : 60210188 : นางสาวจีรวัลย์ วิริยะประเสริฐ ชั้นปี 5 (1-1-0)
6 : 60210225 : นางสาวเฉลิมขวัญ เวศนารัตน์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
7 : 60210072 : นางสาวกุลสตรี ตรีรัตน์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
8 : 60211116 : นางสาวสุจิตตรา ขวัญพรม ชั้นปี 5 (1-1-0)
9 : 60211147 : นายสุทธิศักดิ์ สุพรม ชั้นปี 5 (1-1-0)
10 : 60211222 : นางสาวเสาวนิตย์ สินภูธร ชั้นปี 5 (1-1-0)
11 : 63524749 : นางสาวอนาสตาเซีย พลังเทียน ชั้นปี 2 (1-1-0)
หมายเหตุ: วิชาเลือกเสรี

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)