001279Science in Everyday Life
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:50QS 2101QSC503218W     
  พฤหัสบดี13:00-14:50QS 2101QSL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.ศราวุฒิ เถื่อนถ้ำ
นายสมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์
ผศ.ดร.อัญชลี สิริกุลขจร
ผศ.ดร.อัจฉรา อิ่มคำ พุฒคำ
ผศ.ดร.วิจิตร อุดอ้าย
ผศ.ดร.ศุภัตรา ประทุมชาติ
ผศ.ดร.มลิวรรณ นาคขุนทด
ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ โนไชยา
สำรองให้:1 : 11317120056:ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2 (57-15-42)
2 : 59315051 : นางสาวพิมพ์ชญา ดอนเขียวไพร ชั้นปี 5 (1-1-0)
3 : 59310339 : นางสาวกัญญาณัฐ อุ่นใจ ชั้นปี 5 (1-1-0)
4 : 59315709 : นางสาวเมย์ลี สายสุข ชั้นปี 5 (1-1-0)
5 : 59318069 : นางสาวอนงค์นาฏ สมบัติ ชั้นปี 5 (1-1-0)
6 : 11307010055:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 3 (5-5-0)
7 : 59473126 : นางสาวอาภาภรณ์ เตมีย์เจริญถาวร ชั้นปี 5 (1-1-0)
8 : 60561112 : นางสาวสุชัญญา ศรีเลย ชั้นปี 4 (1-1-0)
9 : 57711435 : นายวีรภัทร จันเทศ ชั้นปี 4 (1-1-0)
10 : 57711541 : นายอิศรัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ชั้นปี 5 (1-1-0)
11 : 58366504 : นายสุธน นนท์ธีย์ ชั้นปี 3 (1-1-0)
12 : 58360274 : นางสาวณฐประพร พันเลิศวงศ์สกุล ชั้นปี 4 (1-1-0)
13 : 60211512 : นายทีปกร ศรีบุรินทร์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
14 : 60211017 : นางสาวศศิภา ใจอุ่น ชั้นปี 4 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)