604517Orthodontic Treatment Combined with Multi-disciplinary Treatment
ทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการรักษาชนิดพหุสาขา
สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-08:50ติดต่อผู้สอนNUC110W     
  พฤหัสบดี09:00-11:50รพ.ทันตกรรมรพ.ทันตกรรมL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ทญ.รัชวรรณ ตัณศลารักษ์
ทญ.ดร.พจมาลย์ โตเทียม
ผศ.ทพญ.ดร.จิตติมา พุ่มกลิ่น
ทญ.ดร.สมสินี พิมพ์ขาวขำ
รศ.ทพ.ดร.ทศพล ปิยะปัทมินทร์
ผศ.ทพญ.ดร.สดใส วิโรจนศักดิ์
ผศ.ทพ.ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ
ทันตแพทย์อภิวัฒน์ เศรษฐศุภพนา
ร้อยโททันตแพทย์หญิงแสงดาว ศิริเจริญพันธ์
แพทย์หญิงมณฑิดา วีรวิกรม
แพทย์หญิงวัจนา ลีละพัฒนะ
รศ.ทพ.ลลิตกร พรหมมา
ผศ.ทพ.ไพโรจน์ ศรีอรุณ
ทันตแพทย์สุรัตน์ แสงจินดา
รศ.ทญ.ดร.รัชดาภรณ์ เค้ามงคลกิจ
สำรองให้:1 : 12330232158:วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (ทันตกรรมจัดฟัน) - แผน ก แบบ ก 2 ชั้นปี 3 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)