604563Clinical Endodontics 1
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์ 1
สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์, คณะทันตแพทยศาสตร์
หน่วยกิต2 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาโท แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-16:00รพ.ทันตกรรมรพ.ทันตกรรมL330W     
  ศุกร์13:00-16:00รพ.ทันตกรรมรพ.ทันตกรรมL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ทพญ.ดร.พีรยา ภูอภิชาติดำรง
รศ.ทญ.คุณเมตตจิตต์ นวจินดา
ผศ.ทพญ.ดร.เกษสิริ วิศิษฐ์พรหม
ทันตแพทย์หญิงสุธรรมมา จรัสศรี
สำรองให้:1 : 12330232658:วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (วิทยาเอ็นโดดอนต์) - แผน ก แบบ ก 2 ชั้นปี 1 (3-3-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)