301100Basic Tool and Machine Workshops
การฝึกการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรพื้นฐาน
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์09:00-11:50Shop IEIEL14913415W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: นายวิสาข์(CLOSE) เจ่าสกุล
นายเกตุชนา บุญฤทธิ์
อาจารย์ประจำภาควิชา
สำรองให้:1 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 1 (99-88-11)
2 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (49-44-5)
3 : 62364469 : นางสาวพิมพ์รภัทร ทองแสง ชั้นปี 3 (1-1-0)
4 : 61365320 : นายดำรงรัตน์ บัณฑุรัตน์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
สอบปลายภาค: 19 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร EN ห้อง EN 309.

19 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร EN ห้อง EN 314.
  02 พุธ13:00-15:50Shop IEIEL82757W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: นายวิสาข์(CLOSE) เจ่าสกุล
นายเกตุชนา บุญฤทธิ์
อาจารย์ประจำภาควิชา
สำรองให้:1 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 2 (82-72-10)
2 : 61161793 : นายวชิระ เพ็ชรแก้ว ชั้นปี 4 (1-0-1)
3 : 61160598 : นายณฐนนท์ กิตติปรีชา ชั้นปี 4 (1-1-0)
4 : 61311693 : นางสาวณัฐภัสสร ธงศรี ชั้นปี 4 (1-1-0)
5 : 61311655 : นายณัฐพล พลสวัสดิ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
สอบปลายภาค: 19 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร EN ห้อง EN 207.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)