301340Manufacturing Processes
กรรมวิธีการผลิต
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 256101 และ 261102 หรือ
309200 หรือ
256101 และ 261102
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-09:50EN 314ENC12910722W     
  ศุกร์10:00-10:50EN 314ENC      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์
สำรองให้:1 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 2 (117-92-25)
2 : 59363342 : นายปิยวัฒน์ ผดุงแสง ชั้นปี 6 (1-1-0)
3 : 60361057 : นายชินภัทร เคนดี ชั้นปี 5 (1-1-0)
4 : 60361491 : นายดนุพล ชอบธรรม ชั้นปี 5 (1-1-0)
5 : 60363655 : นายภาคภูมิ ศรีนิล ชั้นปี 5 (1-1-0)
6 : 60360746 : นายจีรายุ แก้วเกิด ชั้นปี 5 (1-1-0)
7 : 61311853 : นายไตรภพ กลิ่นจันทร์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
8 : 61363883 : นายวีรภัทร สุปัญญา ชั้นปี 4 (1-1-0)
9 : 61362077 : นายธีรพล พันธ์มหา ชั้นปี 4 (1-1-0)
10 : 60363792 : นายเมธาวี ลอยหา ชั้นปี 5 (1-1-0)
11 : 60361194 : นางสาวณัฏฐิกา อ้นภู ชั้นปี 5 (1-1-0)
12 : 60361583 : นายตะวัน สุขุมนัย ชั้นปี 5 (1-1-0)
13 : 60363716 : นายภูธเนศ อนุพรม ชั้นปี 5 (1-1-0)
14 : 60363662 : นายภาคิน เพ็ชร์ประเสริฐ ชั้นปี 5 (1-1-0)
15 : 60363488 : นายพุฒิเมธ เพียรธรรม ชั้นปี 5 (1-1-0)
16 : 59365032 : นายวัชรศักด์ ไชยศรีย์ ชั้นปี 6 (1-1-0)
17 : 59365223 : นายวีรเดช แก้วนุช ชั้นปี 6 (1-0-1)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)