301340Manufacturing Processes
กรรมวิธีการผลิต
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 256101 และ 261102 หรือ
309200 หรือ
256101 และ 261102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-11:50EN 314ENC1121093W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์
สำรองให้:1 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 3 (66-62-4)
2 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 3 (23-23-0)
3 : 59362536 : นายนนทนันต์ นันทะชัย ชั้นปี 5 (1-1-0)
4 : 58362254 : นายณัฐปคัลภ์ ฟูพงษ์ ชั้นปี 6 (1-1-0)
5 : 58364937 : นางสาวกาญจนาภรณ์ กลิ่นน้อย ชั้นปี 6 (1-1-0)
6 : 59366640 : นางสาวอาทิตยา ทองศรีกล่ำ ชั้นปี 5 (1-1-0)
7 : 59360471 : นายกิติศักดิ์ จันทร์สุกปุก ชั้นปี 6 (1-1-0)
8 : 60363273 : นางสาวพัชรมัย โต๊ะเหลือ ชั้นปี 5 (1-1-0)
9 : 60363983 : นายรัฐธนาวิศว์ จันทร์แย้มธรา ชั้นปี 5 (1-1-0)
10 : 60160674 : นางสาวชลธิชา ปัญญาคำ ชั้นปี 5 (1-1-0)
11 : 60360388 : นายกิตติ ประพันธ์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
12 : 60363204 : นางสาวพฤกษา จูจันทร์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
13 : 59363342 : นายปิยวัฒน์ ผดุงแสง ชั้นปี 6 (1-1-0)
14 : 59361607 : นางสาวณัฐมล ศรีวิชา ชั้นปี 6 (1-1-0)
15 : 59360488 : นายกุลธร รุ่งรัตน์ตระกุล ชั้นปี 5 (1-1-0)
16 : 60364164 : นางสาววรรษมน พรรณประดิษฐ์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
17 : 60361514 : นางสาวดวงนภา ไชยสงค์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
18 : 60365574 : นายอนันต์ยศ เมธา ชั้นปี 5 (1-1-0)
19 : 60362382 : นายนราวุฒิ พ้องพาล ชั้นปี 5 (1-1-0)
20 : 60365611 : นายอนุชิต อุ่นจันที ชั้นปี 5 (1-1-0)
21 : 60360838 : นายฉัตรมงคล ทองวิไล ชั้นปี 5 (1-1-0)
22 : 60362573 : นายบัณฑิต บุญประสพ ชั้นปี 5 (1-1-0)
23 : 60365925 : นายเอกการัณภูมิ ตันเยี่ยนนิติ ชั้นปี 5 (1-1-0)
24 : 60365659 : นายอภินันทน์ กองแก้ว ชั้นปี 5 (1-1-0)
25 : 60360524 : นายไกรวิชญ์ ทองแตง ชั้นปี 5 (1-1-0)
26 : 61363791 : นางสาววิมลณัฐ ไข่พรมราช ชั้นปี 4 (1-1-0)
สอบกลางภาค: 17 ส.ค. 2563 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 22 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร EN ห้อง EN 311.

22 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร EN ห้อง EN 314.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)