301340Manufacturing Processes
กรรมวิธีการผลิต
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 256101 และ 261102 หรือ
309200 หรือ
256101 และ 261102
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-15:50EN 305ENC106997W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์
สำรองให้:1 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 2 (70-70-0)
2 : 61361926 : นายธนวัตร อิ่มกูล ชั้นปี 4 (1-1-0)
3 : 61364408 : นายสิทธิชัย เม่นขาว ชั้นปี 4 (1-1-0)
4 : 61362015 : นายธรรพ์ณธร หมอนเขื่อน ชั้นปี 4 (1-1-0)
5 : 61363272 : นายภูธิป แตงสันต์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
6 : 61360875 : นางสาวชนกานต์ รักสัตย์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
7 : 61364484 : นายสิรวิชญ์ จันทะภา ชั้นปี 4 (1-1-0)
8 : 61360394 : นายกิตติศักดิ์ บุญช่วย ชั้นปี 4 (1-1-0)
9 : 61364903 : นางสาวอภิญญา มุ่งหมาย ชั้นปี 4 (1-1-0)
10 : 61362121 : นายนนท์ปวิธ ใสยอด ชั้นปี 4 (1-1-0)
11 : 61365306 : นายนนทกร เก่งธัญกิจ ชั้นปี 4 (1-1-0)
12 : 61362763 : นายพงศ์ดนัย ไหมบัวเขียว ชั้นปี 4 (1-1-0)
13 : 60363488 : นายพุฒิเมธ เพียรธรรม ชั้นปี 5 (1-1-0)
14 : 61364279 : นายสหรัฐ วิภูษณะ ชั้นปี 4 (1-1-0)
15 : 61365023 : นายอรรถพล จุติ ชั้นปี 4 (1-1-0)
16 : 61363357 : นายยศนนท์ จาดนอก ชั้นปี 4 (1-1-0)
17 : 61362121 : นายนนท์ปวิธ ใสยอด ชั้นปี 4 (1-0-1)
18 : 59365223 : นายวีรเดช แก้วนุช ชั้นปี 6 (1-1-0)
19 : 59365032 : นายวัชรศักด์ ไชยศรีย์ ชั้นปี 6 (1-0-1)
20 : 61364743 : นายสุวสันต์ สร้อยทอง ชั้นปี 4 (1-1-0)
21 : 61364231 : นายสถิระ ฟ้าประทานพร ชั้นปี 4 (1-1-0)
22 : 61362596 : นายประกฤษฎิ์ สหวรรธนะ ชั้นปี 4 (1-1-0)
23 : 61360530 : นางสาวคณิต พรมมา ชั้นปี 4 (1-1-0)
24 : 61361544 : นางสาวดนิตา ชลกิจพาณิชย์โชค ชั้นปี 4 (1-1-0)
25 : 61360646 : นายจาฏุพัจน์ จันทรา ชั้นปี 4 (1-1-0)
26 : 61364323 : นายสหัสวรรษ ติ๊บลูน ชั้นปี 4 (1-1-0)
27 : 61365290 : นายณัฐพล อินวัง ชั้นปี 4 (1-1-0)
28 : 61363128 : นายภควัฒน์ เทศแก้ว ชั้นปี 4 (1-1-0)
29 : 61364323 : นายสหัสวรรษ ติ๊บลูน ชั้นปี 4 (1-0-1)
30 : 61361247 : นางสาวณัชชากมน ทะมะรมย์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
31 : 61364866 : นายอนิวัตติ์ ทองสุข ชั้นปี 4 (1-0-1)
32 : 59363342 : นายปิยวัฒน์ ผดุงแสง ชั้นปี 6 (1-1-0)
33 : 61362121 : นายนนท์ปวิธ ใสยอด ชั้นปี 4 (1-0-1)
34 : 59366503 : นายอรรถพล วงศ์อุบล ชั้นปี 6 (1-1-0)
35 : 61362138 : นายนนทพัทธ์ พรสิริชัยมงคล ชั้นปี 4 (1-1-0)
36 : 61365290 : นายณัฐพล อินวัง ชั้นปี 4 (1-0-1)
37 : 61363128 : นายภควัฒน์ เทศแก้ว ชั้นปี 4 (1-0-1)
  02 พุธ13:00-15:50EN 307ENC612536W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์
สำรองให้:1 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 2 (60-25-35)
2 : 59361676 : นางสาวณัฐสกุล โสภา ชั้นปี 6 (1-0-1)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)