001331Social Innovation
นวัตกรรมเพื่อสังคม
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรC2002000W     
  พฤหัสบดี10:00-11:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ์
ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว
ผศ.ดร.นินนาท ราชประดิษฐ์
รศ.ดร.ภณ วชิระนิเวศ
ผศ.ดร.สมชาย มณีวรรณ์
ผศ.น.สพ.รองเดช ตั้งตระการพงษ์
ผศ.ดร.สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า
ผศ.ดร.วรเดช ณ กรม
รศ.ดร.รัตนา สนั่นเมือง
ดร.ปรัตถกร สิทธิสม
สำรองให้:1 : 11303140064:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 1 (77-1-76)
2 : 11303030065:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 1 (60-0-60)
3 : 11303160065:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 1 (50-0-50)
4 : 11303110065:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (40-0-40)
5 : 11303130064:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 1 (45-0-45)
6 : 11303170063:เกษตรแม่นยำ ชั้นปี 1 (100-0-100)
7 : 11303180063:เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ชั้นปี 1 (40-0-40)
8 : 11306010064:วท.บ. (คณิตศาสตร์) ชั้นปี 1 (80-0-80)
10 : 11306021165:วท.บ. (เคมี) -ทางวิชาการ (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 1 (100-0-100)
11 : 11306141065:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (50-0-50)
12 : 11306130065:วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) ชั้นปี 1 (60-0-60)
13 : 11306090064:วท.บ. (สถิติ) ชั้นปี 1 (60-0-60)
14 : 11306080065:วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชั้นปี 1 (80-3-77)
15 : 11306110065:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นปี 1 (80-0-80)
16 : 11306150064:วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์) ชั้นปี 1 (30-1-29)
17 : 11307080065:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - แผน 1 : แบบปกติ ชั้นปี 1 (40-0-40)
18 : 11307020065:วิศวกรรมอุตสาหการ - แผน 1 : แบบปกติ ชั้นปี 1 (80-0-80)
19 : 11307070065:วิศวกรรมวัสดุ - แผนสหกิจศึกษา ชั้นปี 1 (50-0-50)
20 : 11307090065:วิศวกรรมเคมี - แผน 1 : แบบปกติ ชั้นปี 1 (50-2-48)
21 : 11307060065:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1 (80-1-79)
22 : 11307050065:วิศวกรรมไฟฟ้า - แผน 1 : แบบปกติ ชั้นปี 1 (80-2-78)
23 : 11307050055:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 4 (96-0-96)
24 : 11315011061:สถาปัตยกรรมศาสตร์ - (5 ปี) : แผน 1 ชั้นปี 1 (60-1-59)
25 : 11315011061:สถาปัตยกรรมศาสตร์ - (5 ปี) : แผน 1 ชั้นปี 3 (59-0-59)
26 : 11315020065:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1 (60-0-60)
27 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (65-1-64)
29 : 11312010064:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 2 (130-8-122)
30 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (120-30-90)
31 : 11304020062:การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 2 (104-8-96)
32 : 11304020062:การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 3 (104-1-103)
33 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 2 (84-0-84)
34 : 11311020065:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 1 (60-0-60)
36 : 11311020165:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1 (30-0-30)
37 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 2 (87-0-87)
38 : 11314040064:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1 (60-6-54)
39 : 11314010064:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 2 (59-11-48)
40 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 2 (60-7-53)
41 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 2 (33-1-32)
42 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 2 (199-10-189)
43 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (79-5-74)
44 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 2 (60-3-57)
45 : 11310070064:การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ ชั้นปี 2 (56-0-56)
46 : 11316010063:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1 (240-6-234)
47 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 2 (35-0-35)
48 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 2 (58-0-58)
49 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 2 (54-1-53)
50 : 11317080061:ศศ.บ. (ภาษาไทย) ชั้นปี 2 (68-0-68)
51 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 2 (39-1-38)
52 : 11317120062:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 (105-3-102)
53 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 2 (44-8-36)
54 : 11317020061:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) ชั้นปี 2 (4-0-4)
55 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 2 (11-0-11)
56 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 2 (35-0-35)
57 : 11317040061:ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ชั้นปี 2 (37-0-37)
58 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 2 (124-18-106)
59 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 2 (142-0-142)
60 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 2 (79-12-67)
61 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 2 (78-3-75)
62 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 2 (73-1-72)
63 : 11318040064:บัญชี ชั้นปี 1 (100-10-90)
65 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 (205-0-205)
66 : 11318140063:นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ชั้นปี 1 (40-0-40)
67 : 11318140063:นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ชั้นปี 2 (47-0-47)
68 : 11308180062:กศ.บ. (คณิตศาสตร์) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
70 : 11308260062:กศ.บ. (เคมี) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
71 : 11308270062:กศ.บ. (ชีววิทยา) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-5-25)
72 : 11308250062:กศ.บ. (ฟิสิกส์) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-1-29)
73 : 11308280062:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-2-58)
74 : 11308290062:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
75 : 11308220062:กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-2-58)
76 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 1 (100-0-100)
77 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 1 (100-0-100)
78 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 1 (100-0-100)
79 : 11319010065:จิตวิทยา ชั้นปี 1 (50-4-46)
80 : 11319030065:พัฒนาสังคม ชั้นปี 1 (120-3-117)
81 : 11323010063:โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ชั้นปี 1 (120-1-119)
83 : 11306041065:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (80-5-75)
85 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 2 (35-1-34)
86 : 11315030065:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 1 (50-0-50)
87 : 11315050065:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 1 (45-0-45)
88 : 11318130065:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 (200-7-193)
89 : 11319040065:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1 (300-3-297)
90 : 11307100065:วิศวกรรมนวัตกรรมอัจฉริยะ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 (50-0-50)
91 : 11311020165:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1 (35-0-35)
92 : 64344445 : นายปริวัฒน์ ตั้งใจ ชั้นปี 2 (1-0-1)
100 : 11318130160:นิเทศศาสตรบัณฑิต -วิชาเอก สื่อสร้างสรรค์และการสื่อสาร ชั้นปี 2 (100-0-100)
101 : 11318130260:นิเทศศาสตรบัณฑิต -วิชาเอก การสื่อสารองค์กร ชั้นปี 2 (100-0-100)
102 : 65411597 : นายนวรัตน์ เครือก๋า ชั้นปี 1 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)