303251Electrical Instruments and Measurements
เครื่องวัดและหลักการวัดปริมาณทางไฟฟ้า
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 303211 หรือ
261102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:50EN 305ENC805525W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล
สำรองให้:1 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2 (80-55-25)
สอบกลางภาค: 13 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร EN ห้อง EN 307.
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร EN ห้อง EN 210.
  02 จันทร์10:00-11:50EE 606EEC990W     
  อังคาร13:00-13:50EE 606EEC      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.พิสุทธิ์ อภิชยกุล
สำรองให้:1 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 3 (9-0-9)
2 : 60361989 : นางสาวธนาภรณ์ ทองสรวง ชั้นปี 5 (1-1-0)
3 : 60365147 : นางสาวสุชานันท์ สุริยวงศ์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
4 : 60363938 : นายระพีพัฒน์ แผลงศร ชั้นปี 5 (1-1-0)
5 : 60364454 : นายวีรวัฒน์ ขับร้อง ชั้นปี 5 (1-1-0)
6 : 60363143 : นายพชรพล เรืองนุ้ย ชั้นปี 5 (1-1-0)
7 : 60364119 : นายวทัญญู เพชรป้อ ชั้นปี 5 (1-1-0)
8 : 60364324 : นายวิกรม มูรามัญ ชั้นปี 5 (1-1-0)
9 : 60363556 : นายภราดร แซ่ลอ ชั้นปี 5 (1-1-0)
10 : 60363020 : นายพงศ์กิตต์ จินต์กสิกรรม ชั้นปี 5 (1-1-0)
สอบกลางภาค: 13 ส.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร EN ห้อง EN 307.
สอบปลายภาค: 21 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร EN ห้อง EN 210.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)