301493Industrial Engineering Project II
โครงงานทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต2 (0-6-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  http://www.ajarnkan.net
เงื่อนไขรายวิชา: 301491
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-11:50ติดต่อผู้สอนNUL1284W     
  พฤหัสบดี13:00-15:50ติดต่อผู้สอนNUL      
  ศุกร์09:00-11:50ติดต่อผู้สอนNUL      
  ศุกร์13:00-15:50ติดต่อผู้สอนNUL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: นายวิสาข์(CLOSE) เจ่าสกุล
อาจารย์กานต์ ศุภจิตกุล
สำรองให้:1 : 58361097 : นางสาวขวัญฤดี พรมทัด ชั้นปี 5 (1-1-0)
2 : 58361110 : นายจิรวัฒน์ ปิตโต ชั้นปี 5 (1-1-0)
3 : 58361158 : นายเฉลิมศักดิ์ น้อยเเห้ว ชั้นปี 5 (1-1-0)
4 : 58361202 : นายฐิติวัสส์ ยังเอี่ยม ชั้นปี 5 (1-1-0)
5 : 58361233 : นายณัฐรักษ์ ส่องแสง ชั้นปี 5 (1-1-0)
6 : 58361264 : นางสาวตวงทิพย์ อัครไกรสิงห์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
7 : 58361424 : นายนัทธพงศ์ อิสโร ชั้นปี 5 (1-0-1)
8 : 58361479 : นางสาวเบญญา สระทองแร่ ชั้นปี 5 (1-1-0)
9 : 58361486 : นายปริญญา เอมมะ ชั้นปี 5 (1-0-1)
10 : 58361950 : นางสาวอิศยาภรณ์ สุพรรณ์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
11 : 58471741 : นางสาวนีรนุช ศรสุวรรณ ชั้นปี 5 (1-0-1)
12 : 58361264 : นางสาวตวงทิพย์ อัครไกรสิงห์ ชั้นปี 5 (1-0-1)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)