301417Industrial Plant Design
การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 301331 หรือ
301331
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-11:50EN 310ENC73694W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา สิมารักษ์
ผศ.ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์
สำรองให้:1 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 4 (66-63-3)
2 : 60360074 : นางสาวกมลวรรณ จิระโต ชั้นปี 5 (1-1-0)
3 : 60361088 : นายเชษฐา เจิมขวัญ ชั้นปี 6 (1-1-0)
4 : 60362955 : นางสาวปิยะพร สอนสุรัตน์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
5 : 60365864 : นางสาวอารียา ศรีนวล ชั้นปี 5 (1-1-0)
6 : 58361936 : นายอัครพล เณรเถาว์ ชั้นปี 8 (1-0-1)
7 : 60364973 : นางสาวสโรชา สมเจริญสิน ชั้นปี 6 (1-1-0)
8 : 60360289 : นางสาวกัญจนพร ขุนชาวนา ชั้นปี 5 (1-1-0)
สอบปลายภาค: 14 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
  02 พฤหัสบดี13:00-15:50EN 507ENC25223W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิษฎา สิมารักษ์
ผศ.ดร.ศรีสัจจา วิทยศักดิ์
สำรองให้:1 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 4 (23-20-3)
2 : 60361514 : นางสาวดวงนภา ไชยสงค์ ชั้นปี 6 (1-1-0)
3 : 60363983 : นายรัฐธนาวิศว์ จันทร์แย้มธรา ชั้นปี 5 (1-1-0)
สอบปลายภาค: 14 ต.ค. 2564 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)