206111Chinese I
ภาษาจีน 1
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 พุธ13:00-14:50QS 2109QSC39390W     
  จันทร์13:00-14:50QS 4206QSL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียมทัน
สำรองให้:1 : 11317060061:ภาษาจีน ชั้นปี 1 (38-38-0)
2 : 61261974 : นางสาวธิดารัตน์ ผอบงา ชั้นปี 1 (1-1-0)
หมายเหตุ: นิสิตไม่มีพื้นฐาน ลงคู่กับ206121 กลุ่ม3
  06 พุธ15:00-16:50QS 4204QSC896821W     
  ศุกร์15:00-16:50QS 4204QSL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียมทัน
สำรองให้:1 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 (42-42-0)
2 : 60343190 : นางสาวเนตรกมล แก้วใจ ชั้นปี 4 (1-0-1)
3 : 60343008 : นางสาวนัฐฌา อินทร์จันทร์ ชั้นปี 4 (1-0-1)
4 : 59341906 : นางสาวณัฐวดี คุณารัตน์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
5 : 59344822 : นางสาวยุพราทินันท์ ศรีหะวงษ์ ชั้นปี 4 (1-0-1)
6 : 59341234 : นางสาวชนัญชิดา สังข์ทอง ชั้นปี 4 (1-0-1)
7 : 59341098 : นางสาวจุฬารัตน์ ระสารักษ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
8 : 59345232 : นางสาววรัญญา โตรัสมี ชั้นปี 4 (1-1-0)
9 : 59347243 : นางสาวอรอุมา เมฆี ชั้นปี 4 (1-1-0)
10 : 59344778 : นางสาวเมธาวลัย ฤทธิมหันต์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
11 : 59346369 : นางสาวสิริลักษณ์ ลงอ่อน ชั้นปี 4 (1-1-0)
12 : 59342460 : นายธนาวิทย์ รัตนพร ชั้นปี 4 (1-1-0)
13 : 59340558 : นายกิตติพงศ์ ศรีสุขเจริญผล ชั้นปี 4 (1-0-1)
14 : 59343689 : นางสาวปัณฑารีย์ งามวิลาศ ชั้นปี 4 (1-1-0)
15 : 59341197 : นางสาวฉันทพิชญา สุขสมบูรณ์เลิศ ชั้นปี 4 (1-1-0)
16 : 59340145 : นางสาวกรกนก อวนตะขบ ชั้นปี 4 (1-1-0)
17 : 60341257 : นายชนาญวัต ทองยวง ชั้นปี 5 (1-0-1)
18 : 60342315 : นายธนกฤต หอวิจิตร์ ชั้นปี 4 (1-0-1)
19 : 60342070 : นายณัฐวุฒิ วิรัญดร ชั้นปี 4 (1-0-1)
20 : 60342032 : นางสาวณัฐมล บุตรอิ่ม ชั้นปี 4 (1-0-1)
21 : 60343152 : นางสาวนิศากร บุญแก้ว ชั้นปี 4 (1-0-1)
22 : 60343848 : นายพรพิทักษ์ พิมศร ชั้นปี 5 (1-0-1)
23 : 60343527 : นางสาวปานเพชร โกสินทร์ ชั้นปี 5 (1-0-1)
24 : 60343626 : นายปิยวัฒน์ ปัจฉิม ชั้นปี 4 (1-0-1)
25 : 60343145 : นางสาวนิลาวัลย์ สิงหฬ ชั้นปี 4 (1-0-1)
26 : 60343367 : นางสาวพชรพร เอี่ยมตาล ชั้นปี 4 (1-1-0)
27 : 60340908 : นางสาวจิตติภา พรมสุข ชั้นปี 4 (1-0-1)
28 : 60346016 : นางสาวสุชัจจ์ฌา คงเจริญ ชั้นปี 4 (1-0-1)
29 : 60345422 : นางสาวศศินา ฉายเเสง ชั้นปี 4 (1-0-1)
30 : 60343152 : นางสาวนิศากร บุญแก้ว ชั้นปี 4 (1-0-1)
31 : 60341240 : นางสาวชนัญญา ปิยวาทโสภณ ชั้นปี 4 (1-0-1)
32 : 60345071 : นางสาววริศรา เรืองฉาย ชั้นปี 4 (1-0-1)
33 : 60345699 : นางสาวศุภรัตน์ จรูญโชติ ชั้นปี 4 (1-0-1)
34 : 60345040 : นางสาววรางคณา เนียมสี ชั้นปี 4 (1-0-1)
35 : 60344463 : นายภานุวัฒน์ นันตา ชั้นปี 4 (1-0-1)
36 : 60345873 : นายสารัช ปัญญา ชั้นปี 5 (1-0-1)
37 : 60344869 : นางสาวลลิตา พุ่มทวี ชั้นปี 4 (1-0-1)
38 : 60344562 : นางสาวมัลลิกา จิตรเมตตา ชั้นปี 4 (1-0-1)
39 : 59346826 : นายสุรเชษฐ์ อำขำ ชั้นปี 4 (1-1-0)
40 : 59345409 : นางสาววัชรีพร ราบรื่น ชั้นปี 4 (1-1-0)
41 : 59343863 : นายพงศธร ภูสิตตา ชั้นปี 4 (1-1-0)
42 : 59344563 : นางสาวภิชญา เหลืองวงศ์ประภา ชั้นปี 4 (1-1-0)
43 : 59347236 : นางสาวอรวี ภัทรกุลดีสุข ชั้นปี 4 (1-1-0)
44 : 59347182 : นางสาวอรจิรา จันตา ชั้นปี 4 (1-1-0)
45 : 59341982 : นางสาวณิชารีย์ โสภา ชั้นปี 4 (1-1-0)
46 : 59343955 : นางสาวพรรนิภา แก้วเดียว ชั้นปี 4 (1-1-0)
47 : 59344594 : นายโภคิน เหิงคำแก้ว ชั้นปี 4 (1-1-0)
48 : 59343696 : นางสาวปัณฑารีย์ พรมจาด ชั้นปี 4 (1-1-0)
49 : 60340199 : นายกฤติบุญ บุญมา ชั้นปี 5 (1-1-0)
50 : 59342996 : นางสาวนันทพร บัวทอง ชั้นปี 4 (1-1-0)
51 : 59345188 : นางสาววรรณวิภา อุ๋ยตระกูล ชั้นปี 4 (1-1-0)
52 : 59344846 : นางสาวโยสิตา สินพรมมา ชั้นปี 4 (1-1-0)
53 : 59343900 : นางสาวพรชนก มูลทองชุน ชั้นปี 4 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)