206211Chinese III
ภาษาจีน 3
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์, ภาควิชาภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  www.human.nu.ac.th/206211
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-11:50QS 4212QSC48462W     
  พุธ10:00-11:50QS 3107QSL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียมทัน
สำรองให้:1 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 2 (47-45-2)
2 : 59161610 : นางสาวธมลวรรณ พูลพิพัฒน์ ชั้นปี 6 (1-1-0)
สอบปลายภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร ปราบไตรจักร ห้อง ปราบไตรจักร 22.
  02 พุธ13:00-14:50QS 3205QSC47434W     
  ศุกร์15:00-16:50QS 2104QSL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.ชวนพิศ เทียมทัน
สำรองให้:1 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 2 (47-43-4)
สอบปลายภาค: 22 ต.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร ปราบไตรจักร ห้อง ปราบไตรจักร 22.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)