001201Thai Language Skills
ทักษะภาษาไทย
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  www.google.com
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:50ปราบไตรจักร 13ปราบไตรจักรC20017525W     
  พุธ10:00-11:50ปราบไตรจักร 13ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
นางสาวสุวรรณี สิริเหล่าตระกูล
สำรองให้:1 : 11306090059:สถิติ ชั้นปี 1 (60-54-6)
2 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 1 (63-58-5)
3 : 11314050055:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (32-29-3)
4 : 11308290060:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (5 ปี) ชั้นปี 1 (30-29-1)
5 : 56363567 : นายเจษฎา ทองดอนคำ ชั้นปี 5 (1-1-0)
6 : 56363628 : นายณัฐวุฒิ เพียรแสวงลาภ ชั้นปี 6 (1-1-0)
7 : 59360501 : นางสาวเกศมณี จันผ่อง ชั้นปี 5 (1-1-0)
8 : 59364585 : นางสาวรุ่งรวี อาษากิจ ชั้นปี 5 (1-1-0)
9 : 59366220 : นายอชิตพล สำเภา ชั้นปี 4 (1-1-0)
  15 จันทร์10:00-11:50ปราบไตรจักร 42ปราบไตรจักรC20016139W     
  พุธ13:00-14:50ปราบไตรจักร 62ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
นางสาวสุขพัชรมณี กันแต่ง
สำรองให้:1 : 11303120059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 1 (86-79-7)
2 : 11308250060:ฟิสิกส์ - (5 ปี) ชั้นปี 1 (30-25-5)
3 : 11308260060:เคมี - (5 ปี) ชั้นปี 1 (28-27-1)
4 : 11308270060:ชีววิทยา - (5 ปี) ชั้นปี 1 (31-30-1)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)