001201Thai Language Skills
ทักษะภาษาไทย
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  www.google.com
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:50ปราบไตรจักร 12ปราบไตรจักรC1511501W     
  พุธ10:00-11:50ปราบไตรจักร 12ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
นางสาวสุวรรณี สิริเหล่าตระกูล
สำรองให้:1 : 11309050055:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (121-8-113)
2 : 11304020055:บริบาลเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 1 (104-12-92)
3 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 1 (45-0-45)
4 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1 (86-8-78)
5 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 1 (75-33-42)
6 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1 (25-20-5)
7 : 11311040057:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1 (29-4-25)
8 : 11311060057:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ควบ วท.ม. (ชีวเคมี) - (แผน ก แบบ ก 2) ชั้นปี 1 (33-4-29)
9 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1 (60-0-60)
10 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 1 (63-2-61)
11 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1 (92-50-42)
12 : 11310030056:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1 (20-0-20)
13 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (18-0-18)
14 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1 (38-8-30)
15 : 57710322 : นายปฏิพัทธ์ ทองดา ชั้นปี 5 (1-1-0)
16 : 57314216 : นายอัจฉริยะ วิไลพันธุ์ ชั้นปี 7 (1-0-1)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)