001201Thai Language Skills
ทักษะภาษาไทย
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  www.google.com
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:50ปราบไตรจักร 12ปราบไตรจักรC1681671W     
  พุธ10:00-11:50ปราบไตรจักร 12ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
นางสาวจันทรามาศ ชาญวิกรัย
สำรองให้:1 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1
2 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 1
3 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1
4 : 11310040260:สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
5 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1
6 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1
7 : 11316010060:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1
8 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1
9 : 62475202 : นายธีรวัฒน์ เดชแพ ชั้นปี 1
10 : 60314763 : นางสาวศศิวิมล มีชูนึก ชั้นปี 4
11 : 61345537 : นางสาวภิญรดา ภัทรเรืองเดช ชั้นปี 3
57-19-38
58-5-53
275-69-206
76-8-68
69-6-63
41-9-32
285-50-235
25-0-25
1-0-1
1-0-1
1-1-0
  06 จันทร์10:00-11:50ปราบไตรจักร 12ปราบไตรจักรC95914W     
  ศุกร์08:00-09:50ปราบไตรจักร 12ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
นางสาวจันทรามาศ ชาญวิกรัย
สำรองให้:1 : 11317100061:พม่าศึกษา ชั้นปี 1
2 : 11317060061:ภาษาจีน ชั้นปี 1
3 : 11317070061:ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1
4 : 11317080061:ภาษาไทย ชั้นปี 1
5 : 11317090061:ภาษาฝรั่งเศส ชั้นปี 1
6 : 11317120061:ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
7 : 11317130061:ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1
8 : 11317040061:นาฏศิลป์ไทย ชั้นปี 1
9 : 11317020061:ดุริยางคศาสตร์ไทย ชั้นปี 1
10 : 11317030161:ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์ ชั้นปี 1
11 : 11317120062:ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1
12 : 11317030261:ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก ชั้นปี 1
13 : 62266503 : นายกฤตธวัฒน์ ศิริพัฒน์พงศ์พร ชั้นปี 2
14 : 61260960 : นายชลนะทีร์ จันทร์ย้าย ชั้นปี 3
15 : 62265919 : นางสาวอภิญญา นุ่มจันทร์ ชั้นปี 2
16 : 62263410 : นางสาวเปมิกา ใจยวน ชั้นปี 2
17 : 62265001 : นางสาวศิราณี ประคุณคงชัย ชั้นปี 2
18 : 60761154 : นางสาวสุทธิรัตน์ ฟักบ้านใหม่ ชั้นปี 3
51-12-39
103-14-89
86-5-81
75-11-64
38-13-25
71-0-71
60-5-55
22-0-22
6-6-0
32-7-25
94-10-84
18-4-14
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)