001201Thai Language Skills
ทักษะภาษาไทย
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  www.google.com
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-09:50ปราบไตรจักร 12ปราบไตรจักรC1681671W     
  พุธ10:00-11:50ปราบไตรจักร 12ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
นางสาวจันทรามาศ ชาญวิกรัย
สำรองให้:1 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1 (57-19-38)
2 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 1 (58-5-53)
3 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1 (275-69-206)
4 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (76-8-68)
5 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1 (69-6-63)
6 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1 (41-9-32)
7 : 11316010060:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1 (285-50-235)
8 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (25-0-25)
9 : 62475202 : นายธีรวัฒน์ เดชแพ ชั้นปี 1 (1-0-1)
10 : 60314763 : นางสาวศศิวิมล มีชูนึก ชั้นปี 4 (1-0-1)
11 : 61345537 : นางสาวภิญรดา ภัทรเรืองเดช ชั้นปี 4 (1-1-0)
สอบปลายภาค: 27 มี.ค. 2563 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร NU ห้อง ห้องสอบ Online.
  06 จันทร์10:00-11:50ปราบไตรจักร 12ปราบไตรจักรC95914W     
  ศุกร์08:00-09:50ปราบไตรจักร 12ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุภาพร คงศิริรัตน์
นางสาวจันทรามาศ ชาญวิกรัย
สำรองให้:1 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 1 (51-12-39)
2 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 1 (103-14-89)
3 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 1 (86-5-81)
4 : 11317080061:ศศ.บ. (ภาษาไทย) ชั้นปี 1 (75-11-64)
5 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 1 (38-13-25)
6 : 11317120061:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 (71-0-71)
7 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 1 (60-5-55)
8 : 11317040061:ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ชั้นปี 1 (22-0-22)
9 : 11317020061:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) ชั้นปี 1 (6-6-0)
10 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 1 (32-7-25)
11 : 11317120062:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 (94-10-84)
12 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 1 (18-4-14)
13 : 62266503 : นายกฤตธวัฒน์ ศิริพัฒน์พงศ์พร ชั้นปี 3 (1-0-1)
14 : 61260960 : นายชลนะทีร์ จันทร์ย้าย ชั้นปี 4 (1-1-0)
15 : 62265919 : นางสาวอภิญญา นุ่มจันทร์ ชั้นปี 3 (1-1-0)
16 : 62263410 : นางสาวเปมิกา ใจยวน ชั้นปี 3 (1-1-0)
17 : 62265001 : นางสาวศิราณี ประคุณคงชัย ชั้นปี 3 (1-1-0)
18 : 60761154 : นางสาวสุทธิรัตน์ ฟักบ้านใหม่ ชั้นปี 3 (1-0-1)
สอบปลายภาค: 27 มี.ค. 2563 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร NU ห้อง ห้องสอบ Online.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)