304344Principle of Hydrology
หลักอุทกวิทยา
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  http://civil.eng.nu.ac.th/
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-15:50EN 509ENC856421W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
ดร.ภูริภัส สุนทรนนท์
สำรองให้:1 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 3
2 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ปี 3 ขึ้นไป
3 : 11307010055:วิศวกรรมโยธา ปี 4 ขึ้นไป
4 : 61160598 : นายณฐนนท์ กิตติปรีชา ชั้นปี 3
5 : 58360397 : นายตรีพจน์ บรรเทา ชั้นปี 6
6 : 60363891 : นางสาวเยาวภา สีทอง ชั้นปี 4
7 : 61160598 : นายณฐนนท์ กิตติปรีชา ชั้นปี 3
8 : 58360397 : นายตรีพจน์ บรรเทา ชั้นปี 6
9 : 60363891 : นางสาวเยาวภา สีทอง ชั้นปี 4
10 : 62360225 : นายกฤษณะ ประสาท ชั้นปี 2
11 : 62360041 : นายธนากร บัณฑุรัตน์ ชั้นปี 2
75-60-15
20-0-20
20-1-19
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-0-1
1-1-0
หมายเหตุ: โยธา

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)