304101Introduction to Civil Engineering Profession
แนะนำอาชีพวิศวกรรมโยธา
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์16:00-17:50OnlineNUL1151087W     
  พฤหัสบดี16:00-16:50OnlineNUL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.สสิกรณณ์ เหลืองวิชชเจริญ
ผศ.ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์
รศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
นางสาววรางค์ลักษณ์ ซ่อนกลิ่น
นายบุญพล มีไชโย
นายภัคพงศ์ หอมเนียม
ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์
ดร.ทรงศักดิ์ สุธาสุประดิษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง
ผศ.ดร.กรกฎ นุสิทธิ์
นายณัฎฐพล สุจริต
สำรองให้:1 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 1 (100-99-1)
2 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ปี 1 ขึ้นไป (10-9-1)

.............Course Description
หมายเหตุ : คณะกรรมการวิชาการครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 -ขอให้รายวิชา 304101-1 เป็นรายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต และสามารถให้เกรดเป็น A* - F* ได้หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)