001254The King''s Philosophy for Living
ศาสตร์พระราชาเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aH4vtM9cqGLxDmVD58aEt8frpm2M_rrjyK5aDjEozr0Q1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d1bae831-7189-4ce1-ab36-fa37c121bc12&tenantId=bf1eb3f8-19d2-409d-b0c5-4e80c943fd52
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-11:50ปราบไตรจักร 52ปราบไตรจักรC3803764W     
  พฤหัสบดี08:00-09:50ปราบไตรจักร 52ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.วิชาญ อมรากุล
รศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
ผศ.ดร.วิภา หอมหวล
ผศ.ดร.สิริรัตน์ แสนยงค์
ผศ.ดร.โอรส รักชาติ
ผศ.ดร.ภัทรภร ทัศพงษ์
ผศ.ดร.มหัทธนี ภิญโญ
นายวิสาข์(CLOSE) เจ่าสกุล
ดร.ยอดธง เม่นสิน
สำรองให้:1 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 1 (80-0-80)
2 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (50-6-44)
3 : 11303121059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 1 (60-0-60)
4 : 11303130059:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 2 (60-0-60)
5 : 11303140059:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 1 (100-6-94)
6 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 1 (60-2-58)
7 : 11303170063:เกษตรแม่นยำ ชั้นปี 1 (60-4-56)
8 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 1 (40-9-31)
9 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (100-0-100)
10 : 11306020060:เคมี -ทางวิชาการ ชั้นปี 1 (100-13-87)
11 : 11303121059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 1 (50-0-50)
12 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (100-6-94)
13 : 11306080060:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1 (80-3-77)
14 : 11306090059:สถิติ ชั้นปี 1 (60-0-60)
15 : 11306110060:เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 1 (80-1-79)
16 : 11306130060:ฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปี 1 (60-0-60)
17 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (50-0-50)
18 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 3 (64-0-64)
19 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 2 (66-0-66)
20 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2 (85-0-85)
21 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 (125-0-125)
22 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 2 (49-0-49)
23 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 3 (27-0-27)
24 : 11308070063:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปี 1 (60-0-60)
25 : 11308070061:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปี 2 (37-0-37)
26 : 11308180062:คณิตศาสตร์ - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-12-48)
27 : 11308220062:คอมพิวเตอร์ - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-7-53)
28 : 11308250062:ฟิสิกส์ - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
30 : 11308270062:ชีววิทยา - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-2-28)
31 : 11308280062:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-2-58)
32 : 11308290062:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-12-48)
33 : 11308290062:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (72-0-72)
34 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (120-31-89)
35 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1 (200-19-181)
36 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1 (40-4-36)
37 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (40-1-39)
38 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1 (40-9-31)
39 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1 (80-16-64)
40 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 1 (60-24-36)
42 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1 (40-4-36)
43 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 1 (40-9-31)
44 : 11312010059:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1 (120-30-90)
45 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
46 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1 (60-3-57)
47 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 1 (60-9-51)
48 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 1 (60-1-59)
49 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 2 (60-0-60)
50 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1 (60-2-58)
51 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 2 (51-0-51)
52 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (30-3-27)
53 : 11315011061:สถาปัตยกรรมศาสตร์ - (5 ปี) : แผน 1 ชั้นปี 2 (72-0-72)
54 : 11316010060:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1 (360-0-360)
55 : 11317020061:ดุริยางคศาสตร์ไทย ชั้นปี 1 (10-0-10)
56 : 11317030161:ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์ ชั้นปี 1 (25-0-25)
57 : 11317030261:ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก ชั้นปี 1 (15-0-15)
58 : 11317040061:นาฏศิลป์ไทย ชั้นปี 1 (30-3-27)
59 : 11317040061:นาฏศิลป์ไทย ชั้นปี 2 (20-0-20)
60 : 11317060061:ภาษาจีน ชั้นปี 1 (60-4-56)
61 : 11317070061:ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1 (60-0-60)
62 : 11317080061:ภาษาไทย ชั้นปี 1 (60-4-56)
63 : 11317090061:ภาษาฝรั่งเศส ชั้นปี 1 (40-0-40)
64 : 11317100061:พม่าศึกษา ชั้นปี 1 (40-5-35)
65 : 11317120062:ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1 (60-2-58)
66 : 11317130061:ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1 (40-0-40)
67 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 1 (100-6-94)
68 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 2 (104-0-104)
69 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 1 (80-14-66)
70 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1 (100-15-85)
71 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 1 (80-4-76)
72 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 1 (80-7-73)
73 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 (200-4-196)
74 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 2 (49-0-49)
75 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 2 (129-0-129)
76 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 2 (121-0-121)
77 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 2 (40-0-40)
78 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 2 (31-0-31)
79 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 2 (39-0-39)
80 : 11316010063:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1 (360-52-308)
81 : 11308250062:ฟิสิกส์ - (4 ปี) ชั้นปี 2 (50-0-50)
82 : 11303120059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 1 (158-3-155)
83 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 4 (80-0-80)
84 : 63361894 : นางสาวณัฐณิชา ดุษฎีพาณิชย์ ชั้นปี 2 (1-1-0)
85 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1 (61-0-61)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)