001254The King''s Philosophy for Living
ศาสตร์พระราชาเพื่อการดำรงชีวิต
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aH4vtM9cqGLxDmVD58aEt8frpm2M_rrjyK5aDjEozr0Q1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d1bae831-7189-4ce1-ab36-fa37c121bc12&tenantId=bf1eb3f8-19d2-409d-b0c5-4e80c943fd52
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-11:50ปราบไตรจักร 62ปราบไตรจักรC360173187W     
  พฤหัสบดี08:00-09:50ปราบไตรจักร 62ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สมบัติ ชื่นชูกลิ่น
ผศ.ดร.โอรส รักชาติ
ผศ.ดร.ภัทรภร ทัศพงษ์
ผศ.ดร.มหัทธนี ภิญโญ
ดร.ยอดธง เม่นสิน
ผศ. ว่าที่ ร.ต. ดร.รังสรรค์ เกตุอ๊อต
นายวิสาข์ เจ่าสกุล
สำรองให้:1 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 1 (60-0-60)
2 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 1 (50-0-50)
3 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (30-1-29)
4 : 11303170063:เกษตรแม่นยำ ชั้นปี 1 (100-5-95)
5 : 11306020060:วท.บ. (เคมี) -ทางวิชาการ ชั้นปี 1 (100-6-94)
6 : 11306130060:วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) ชั้นปี 1 (60-0-60)
7 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (50-0-50)
8 : 11306080060:วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชั้นปี 1 (80-17-63)
9 : 11306110060:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นปี 1 (80-0-80)
10 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 3 (80-0-80)
11 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 3 (40-0-40)
12 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
13 : 11312010064:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1 (120-21-99)
14 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (120-29-91)
16 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1 (80-2-78)
17 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 1 (60-3-57)
18 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1 (30-1-29)
19 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1 (40-4-36)
20 : 11314010064:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1 (60-2-58)
21 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 1 (60-3-57)
22 : 11314030064:รังสีเทคนิค ชั้นปี 1 (60-7-53)
23 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
24 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1 (257-1-256)
25 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (40-7-33)
26 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1 (40-4-36)
27 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1 (40-10-30)
28 : 11316010063:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1 (240-5-235)
29 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 1 (40-0-40)
30 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 1 (60-0-60)
31 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 1 (60-0-60)
32 : 11317080061:ศศ.บ. (ภาษาไทย) ชั้นปี 1 (60-0-60)
33 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 1 (40-0-40)
34 : 11317120062:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 1 (60-0-60)
35 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 1 (40-0-40)
36 : 11317040061:ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ชั้นปี 1 (30-0-30)
37 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 1 (25-0-25)
38 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 1 (15-0-15)
39 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 1 (80-0-80)
40 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 1 (100-4-96)
41 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1 (100-0-100)
42 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 1 (80-0-80)
43 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 1 (80-0-80)
44 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 (200-1-199)
45 : 11308180062:กศ.บ. (คณิตศาสตร์) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
46 : 11308270062:กศ.บ. (ชีววิทยา) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-1-29)
47 : 11308250062:กศ.บ. (ฟิสิกส์) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
48 : 11308280062:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
49 : 11308290062:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-1-59)
50 : 11308220062:กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
51 : 11308070063:กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)-(4 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
52 : 11303130059:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 2 (68-0-68)
53 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 (121-0-121)
55 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2 (110-0-110)
58 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 2 (107-2-105)
59 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 2 (91-0-91)
60 : 11315011061:สถาปัตยกรรมศาสตร์ - (5 ปี) : แผน 1 ชั้นปี 2 (70-0-70)
61 : 11315011061:สถาปัตยกรรมศาสตร์ - (5 ปี) : แผน 1 ชั้นปี 4 (70-0-70)
63 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 2 (60-0-60)
64 : 11314030064:รังสีเทคนิค ชั้นปี 2 (62-0-62)
66 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 2 (146-2-144)
67 : 11318140063:นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ชั้นปี 2 (83-0-83)
68 : 11308250062:กศ.บ. (ฟิสิกส์) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (32-0-32)
69 : 11308070063:กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)-(4 ปี) ชั้นปี 2 (50-3-47)
70 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 2 (47-3-44)
71 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 2 (33-1-32)
72 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 2 (48-1-47)
73 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 2 (51-0-51)
74 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 2 (170-15-155)
75 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 2 (127-4-123)
76 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 2 (100-0-100)
77 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 2 (146-0-146)
78 : 11317020061:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) ชั้นปี 1 (50-0-50)
80 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (100-2-98)
81 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 4 (120-0-120)
82 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 1 (40-1-39)
83 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 2 (61-0-61)
85 : 11304020062:การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 5 (40-0-40)
86 : 11308290062:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (62-0-62)
87 : 11317040061:ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ชั้นปี 1 (10-0-10)
88 : 11317040061:ศศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย) ชั้นปี 2 (10-0-10)
89 : 11323011063:โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน-เทียบเท่า ชั้นปี 1 (30-0-30)
90 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 1 (50-4-46)
สอบกลางภาค: 8 ม.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 14 มี.ค. 2565 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)