304315Reinforced Concrete Design
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 304212
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:50CE 513CEC30921W     
  อังคาร13:00-15:50CE 513CEL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์
สำรองให้:1 : 58360397 : นายตรีพจน์ บรรเทา ชั้นปี 7 (1-0-1)
2 : 58360489 : นายธวัชชัย แซ่ฮู่ ชั้นปี 5 (1-0-1)
3 : 58360458 : นายธเนตร ผูกอารมณ์ ชั้นปี 4 (1-0-1)
4 : 57360572 : นายวรวัชร เถาะสุวรรณ ชั้นปี 5 (1-0-1)
5 : 58360588 : นายบัณฑิต เผ่าศรีไชย ชั้นปี 4 (1-0-1)
6 : 57360084 : นายจิรพัฒน์ เกียรติรวี ชั้นปี 6 (1-1-0)
7 : 57360640 : นายวัชระ ไชยมะโน ชั้นปี 5 (1-0-1)
8 : 56360467 : นางสาวบุษตรา ว่องเกตุกิจ ชั้นปี 6 (1-1-0)
9 : 57360848 : นายเสกสรรค์ พลอาจ ชั้นปี 5 (1-1-0)
10 : 57360329 : นายปฐวีร์ ประทุมทอง ชั้นปี 5 (1-0-1)
11 : 56360238 : นายณัฐพงษ์ แสงสว่าง ชั้นปี 8 (1-1-0)
12 : 58360113 : นายขจรศักย์ ติยะโสภณจิต ชั้นปี 5 (1-1-0)
13 : 58360458 : นายธเนตร ผูกอารมณ์ ชั้นปี 4 (1-0-1)
14 : 58360649 : นายปุณยวีร์ เหม็นบู่ ชั้นปี 5 (1-1-0)
15 : 58360212 : นายชรินทร์ ระวังทรัพย์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
16 : 56360313 : นายธงไชย ทัดหล่อ ชั้นปี 9 (1-1-0)
17 : 57360114 : นายชานน วิวัฒน์ธนาฒย์ ชั้นปี 5 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)