304315Reinforced Concrete Design
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 304212 หรือ
304212
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:50EN 511ENC803842W     
  พฤหัสบดี13:00-15:50EN 516ENL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์
สำรองให้:1 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 3 (80-26-54)
2 : 59366626 : นายศรณ์ไกรวิชญ์ สิงห์ทอง ชั้นปี 5 (1-0-1)
3 : 59365773 : นายสิรภัทร กิติธะนะ ชั้นปี 6 (1-0-1)
4 : 59360136 : นายกฤตภาส ไชยบุตร ชั้นปี 6 (1-0-1)
5 : 59366060 : นายสุรชัช สุภาจีน ชั้นปี 6 (1-0-1)
6 : 59366831 : นายเอกวิน ขำรอด ชั้นปี 4 (1-1-0)
7 : 58360625 : นายปยุต พูญทัศน์ ชั้นปี 7 (1-0-1)
8 : 11307010055:วิศวกรรมโยธา ปี 3 ขึ้นไป (20-6-14)
9 : 58360267 : นายฐิติกร ตั้งจิต ชั้นปี 6 (1-0-1)
10 : 58365231 : นายเวชพิสิฐ สิทธิวงศ์ ชั้นปี 7 (1-0-1)
11 : 59366831 : นายเอกวิน ขำรอด ชั้นปี 4 (1-0-1)
12 : 59364424 : นายรพีพงษ์ เทวาพิทักษ์พร ชั้นปี 5 (1-1-0)
13 : 59364790 : นางสาววรรณภา โจระสา ชั้นปี 5 (1-1-0)
14 : 59365933 : นายสุธินันท์ พลายงาม ชั้นปี 4 (1-1-0)
15 : 58360380 : นางสาวดวงฤทัย จันทร์สิงห์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
16 : 57360664 : นายวีรพนธ์ แดงชาติ ชั้นปี 7 (1-1-0)
สอบปลายภาค: 16 มี.ค. 2563 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร EN ห้อง EN 309.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)