304315Reinforced Concrete Design
การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 304212 หรือ
304212
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-15:50ห้องเรียน 1CEC604911W     
  พุธ09:00-11:50ห้องเรียน 1CEL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์
สำรองให้:1 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 3 (60-46-14)
2 : 59360136 : นายกฤตภาส ไชยบุตร ชั้นปี 6 (1-1-0)
3 : 59365773 : นายสิรภัทร กิติธะนะ ชั้นปี 6 (1-1-0)
4 : 58360601 : นายปฏิวัติ ดาทอง ชั้นปี 7 (1-1-0)
สอบกลางภาค: 15 ม.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 22 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร EN ห้อง EN 314.
  02 จันทร์09:00-11:50EN 507ENC40328W     
  อังคาร10:00-12:50CE 521CEL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์
สำรองให้:1 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 4 (30-25-5)
2 : 11307010055:วิศวกรรมโยธา ปี 4 ขึ้นไป (10-5-5)
สอบกลางภาค: 15 ม.ค. 2564 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร NU ห้อง สอบออนไลน์.
สอบปลายภาค: 22 มี.ค. 2564 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร EN ห้อง EN 311.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)