304314Structural Analysis II
การวิเคราะห์โครงสร้าง 2
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 304212
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 จันทร์13:00-14:30EN 411ENC503614W     
  พุธ13:00-14:30EN 411ENC      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.สรัณกร เหมะวิบูลย์
สำรองให้:1 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 3 (50-33-17)
2 : 61361353 : นายณัฐนันท์ พลคุปต์จิรกวิน ชั้นปี 4 (1-0-1)
3 : 60360111 : นางสาวกรกด คำสุวรรณ ชั้นปี 5 (1-0-1)
4 : 60364690 : นางสาวศิริรัตน์ แก้วกำแพง ชั้นปี 5 (1-0-1)
5 : 60360890 : นางสาวชนากานต์ ดำมะนิลศรี ชั้นปี 5 (1-0-1)
6 : 60361767 : นายธเดช สุจริตกุล ชั้นปี 5 (1-0-1)
7 : 57360916 : นายเอกพล ตั้งศรีวงศ์ ชั้นปี 8 (1-0-1)
8 : 60360296 : นางสาวกัญญาพัชร เจียงแจ่มจิต ชั้นปี 5 (1-0-1)
9 : 58360397 : นายตรีพจน์ บรรเทา ชั้นปี 7 (1-0-1)
10 : 60360708 : นายจิรานุวัฒน์ ถิ่นทิพย์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
12 : 58360144 : นายกฤตณัฏฐ์ ธนรัชต์พรเจริญ ชั้นปี 7 (1-0-1)
13 : 58360854 : นายศิคริณทร์ ตรีจักร์ ชั้นปี 7 (1-0-1)
14 : 58360625 : นายปยุต พูญทัศน์ ชั้นปี 7 (1-0-1)
15 : 61364705 : นางสาวสุพิชญา คำโฉม ชั้นปี 4 (1-0-1)
16 : 60365413 : นางสาวสุรางคนางค์ สายใจ ชั้นปี 5 (1-0-1)
17 : 61360431 : นางสาวเกวลี แดนช่างคำ ชั้นปี 4 (1-0-1)
18 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ปี 3 ขึ้นไป (10-0-10)
22 : 61364248 : นายสมันตชิต ยอดทัศน์ ชั้นปี 4 (1-0-1)
23 : 60360296 : นางสาวกัญญาพัชร เจียงแจ่มจิต ชั้นปี 5 (1-0-1)
24 : 58360090 : นายกิติชัย หน่อท้าว ชั้นปี 7 (1-1-0)
25 : 58360601 : นายปฏิวัติ ดาทอง ชั้นปี 7 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)