302111Engineering Mechanics I
กลศาสตร์วิศวกรรม 1
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  https://bit.ly/302111-2-2563
เงื่อนไขรายวิชา: 252182 และ 261101 หรือ
252182 หรือ
252182 และ 261101
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  06 ศุกร์09:00-11:50EN 309ENC82082W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.สิทธิโชค ผูกพันธุ์
สำรองให้:1 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 1 (14-0-14)
2 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 1 (8-0-8)
3 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 1 (11-0-11)
4 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 1 (14-0-14)
5 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 1 (14-0-14)
6 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (7-0-7)
7 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 1 (14-0-14)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)