302232Thermodynamics I
อุณหพลศาสตร์ 1
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 261101
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร09:00-09:50EN 511ENC65641W     
  พฤหัสบดี10:00-11:50EN 516ENC      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.สิทธิโชค ผูกพันธุ์
สำรองให้:1 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 2 (58-58-0)
2 : 61362138 : นายนนทพัทธ์ พรสิริชัยมงคล ชั้นปี 4 (1-1-0)
3 : 60361194 : นางสาวณัฏฐิกา อ้นภู ชั้นปี 5 (1-1-0)
4 : 61363883 : นายวีรภัทร สุปัญญา ชั้นปี 4 (1-1-0)
5 : 61364866 : นายอนิวัตติ์ ทองสุข ชั้นปี 4 (1-1-0)
6 : 61363357 : นายยศนนท์ จาดนอก ชั้นปี 4 (1-1-0)
7 : 60363136 : นายพชรพฤก เทวาประสาทพร ชั้นปี 5 (1-1-0)
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร EN ห้อง EN 207.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)