305171Computer Programming
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  05 พุธ13:00-15:50EN 609ENC47470W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห
Mr.Yoseung Kim
สำรองให้:1 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 3 (40-40-0)
2 : 58365101 : นายธีรวุฒิ ทองเที่ยง ชั้นปี 5 (1-1-0)
3 : 58365163 : นายพนา ทิพย์สร้อย ชั้นปี 5 (1-0-1)
4 : 62362625 : นายธนกร แตงอ่อน ชั้นปี 1 (1-0-1)
5 : 59365322 : นางสาวศศิธร สีหะวง ชั้นปี 4 (1-1-0)
6 : 59366657 : นางสาวอาทิติยา รื้อยอด ชั้นปี 4 (1-1-0)
7 : 59366145 : นายเสกสรร กุฎมณี ชั้นปี 4 (1-1-0)
8 : 59363724 : นางสาวพิชชารีย์ เอบศรี ชั้นปี 4 (1-1-0)
9 : 62360027 : นายพงศ์พิเชษฐ์ บุตรธงชัย ชั้นปี 1 (1-1-0)
10 : 60361354 : นางสาวณัฐนาถ รัตนประหาต ชั้นปี 4 (1-1-0)
  06 พฤหัสบดี09:00-11:50EN 609ENC42366W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห
Mr.Yoseung Kim
สำรองให้:1 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 3 (41-33-8)
2 : 59362833 : นายบริวัตร คำมะโน ชั้นปี 5 (1-1-0)
3 : 58365491 : นายธงชัย ลีออง ชั้นปี 6 (1-1-0)
4 : 57360237 : นายธนบดี เขียนน้อย ชั้นปี 6 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)