305221Introduction to Digital Logic
ตรรกศาสตร์ดิจิทัลเบื้องต้น
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต2 (1-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร16:00-18:50LAB 9Shop EEL74731W     
  อังคาร15:00-15:50EN 314ENC      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห
สำรองให้:1 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 (70-69-1)
2 : 59312746 : นายกฤติเดช เพ็งที ชั้นปี 6 (1-1-0)
3 : 60363617 : นางสาวภัทรภรณ์ ยิ่งยืน ชั้นปี 5 (1-1-0)
4 : 60365116 : นายสุจินดา สารยศ ชั้นปี 5 (1-1-0)
5 : 60362498 : นายนันทวัฒน์ แสนบุญเรือง ชั้นปี 5 (1-1-0)
  02 อังคาร15:00-15:50EN 314ENC704129W     
  พฤหัสบดี13:00-15:50LAB 9Shop EEL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห
สำรองให้:1 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 (70-41-29)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)