303212Electrical Circuit Analysis II
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 303211
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์16:00-18:50EN 314ENC1069016W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
สำรองให้:1 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2 (88-74-14)
2 : 59361133 : นางสาวชุติปภา สุวรรณศรี ชั้นปี 5 (1-1-0)
3 : 59362598 : นางสาวนภัสสร ไพรสิงห์ ชั้นปี 6 (1-1-0)
4 : 59360914 : นายเฉลิมรัชต์ จันทร์ดี ชั้นปี 5 (1-1-0)
5 : 59365230 : นายวีรพงษ์ คงจันทร์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
6 : 59360457 : นางสาวกิติญา ฉุยเนย ชั้นปี 4 (1-1-0)
7 : 59361171 : นางสาวโชษิตา ชูโชติ ชั้นปี 5 (1-1-0)
8 : 59360907 : นายเฉลิมชนม์ ปะระไทย ชั้นปี 6 (1-1-0)
9 : 59364455 : นายรัชชานนท์ สุทธิ ชั้นปี 6 (1-1-0)
10 : 59362772 : นางสาวนิราวัลย์ ศรีชัย ชั้นปี 5 (1-1-0)
11 : 59363076 : นางสาวประภาศรี เพ็งเมืองนนท์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
12 : 59362376 : นางสาวธิดารัตน์ ปูปา ชั้นปี 4 (1-1-0)
13 : 59360433 : นายกิตติศักดิ์ แจ้งกระจ่าง ชั้นปี 5 (1-1-0)
14 : 59366015 : นางสาวสุพิชญา เชื้อนาค ชั้นปี 5 (1-1-0)
15 : 59362987 : นายปฏิภาณ จัตุรภัทร์ ชั้นปี 6 (1-1-0)
16 : 59361140 : นายชุติพงศ์ วงศ์ใหญ่ ชั้นปี 6 (1-1-0)
17 : 59361782 : นายถนิต โพธาเมือง ชั้นปี 6 (1-1-0)
สอบกลางภาค: 29 ม.ค. 2562 เวลา 12:00 - 15:00 อาคาร EN ห้อง EN 314.
สอบปลายภาค: 3 เม.ย. 2562 เวลา 13:00 - 16:00 อาคาร EN ห้อง EN 210.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)