001221Information Science for Study and Research
สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  https://teams.microsoft.com/l/team/19%3auWhEJ0a-UsuIG4wRaB17w7Jo14Lg_2jVY_CDxgTdCTg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=38a6660d-312a-415c-801d-7a62191cf076&tenantId=bf1eb3f8-19d2-409d-b0c5-4e80c943fd52
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรC3853787W     
  พฤหัสบดี10:00-11:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
ผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม
นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์
ดร.ศศิธร ติณะมาศ
ดร.ศิริวรรณ วิชัย
นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย
นางมนตรา เอมห้อง
นางสาวสิริรัตน์ ไกรกลิ่น
นางสาวกิ่งกาญจน์ สิงห์กวาง
นางสาวจิราภา เกิดไผ่ล้อม
นางสาวปัทมา บุระมาน
นางสาวศรีสมบูรณ์ ผุยปุ้ย
นางลำแพน นาคท่าโพ
นายเกดิษฐ เกิดโภคา
ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
นายสุเมธ ขวัญเมือง
รศ.ดร.วิวัฒน์ มีสุวรรณ์
นางรวิวรรณ ศรีอำไพ
นางปราณี คำแหง
นางสาววรรณาภรณ์ เทียรท้าว
นางชนัญชิดา ม่วงทอง
นายพงษ์ศักดิ์ ปฏิเหตุ
นายปฏิญญา วรรณโสภา
สำรองให้:1 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 1 (0-0-0)
2 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 1 (70-0-70)
3 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (60-0-60)
13 : 11312010059:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1 (120-0-120)
14 : 11309050055:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (120-0-120)
15 : 11304020055:บริบาลเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 1 (100-0-100)
16 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 1 (40-0-40)
17 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1 (80-0-80)
18 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1 (30-0-30)
19 : 11311060057:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ควบ วท.ม. (ชีวเคมี) - (แผน ก แบบ ก 2) ชั้นปี 1 (30-0-30)
20 : 11311040057:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1 (30-0-30)
21 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1 (60-0-60)
22 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 1 (60-0-60)
23 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1 (60-0-60)
24 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 1 (60-0-60)
26 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1 (160-0-160)
27 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1 (30-0-30)
28 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1 (40-0-40)
29 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (40-0-40)
30 : 11316010060:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1 (240-0-240)
31 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 (240-193-47)
32 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 1 (90-0-90)
34 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1 (120-0-120)
35 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 1 (100-0-100)
36 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 1 (120-0-120)
37 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 1 (100-0-100)
38 : 11308220060:คอมพิวเตอร์ - (5 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
39 : 11308180060:คณิตศาสตร์ - (5 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
40 : 11308250060:ฟิสิกส์ - (5 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
41 : 11308270060:ชีววิทยา - (5 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
42 : 11308290060:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (5 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
43 : 11308280060:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (5 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
44 : 11308070063:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปี 1 (40-0-40)
45 : 11308300057:พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย - (5 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
46 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 1 (165-0-165)
47 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 1 (55-0-55)
48 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 1 (40-0-40)
49 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 1 (70-0-70)
50 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 1 (160-0-160)
51 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 1 (100-0-100)
52 : 11317100061:พม่าศึกษา ชั้นปี 1 (0-0-0)
53 : 11317060061:ภาษาจีน ชั้นปี 1 (80-0-80)
54 : 11317070061:ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 1 (80-0-80)
55 : 11317080061:ภาษาไทย ชั้นปี 1 (60-0-60)
56 : 11317090061:ภาษาฝรั่งเศส ชั้นปี 1 (60-0-60)
57 : 11317120061:ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1 (80-0-80)
58 : 11317130061:ภาษาเกาหลี ชั้นปี 1 (60-0-60)
59 : 11317040061:นาฏศิลป์ไทย ชั้นปี 1 (50-0-50)
60 : 11317020061:ดุริยางคศาสตร์ไทย ชั้นปี 1 (30-0-30)
61 : 11317030261:ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก ชั้นปี 1 (45-0-45)
62 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 2 (3-3-0)
63 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 2 (13-13-0)
64 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 2 (0-0-0)
65 : 11311040057:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 2 (10-9-1)
66 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 2 (0-0-0)
67 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 2 (0-0-0)
69 : 11308260060:เคมี - (5 ปี) ชั้นปี 2 (30-8-22)
70 : 11308300057:พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย - (5 ปี) ชั้นปี 2 (0-0-0)
71 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 2 (0-0-0)
72 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 2 (3-2-1)
73 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 2 (1-1-0)
74 : 11311060057:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ควบ วท.ม. (ชีวเคมี) - (แผน ก แบบ ก 2) ชั้นปี 2 (0-0-0)
75 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 2 (62-56-6)
76 : 11317030161:ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์ ชั้นปี 1 (0-0-0)
77 : 11303140059:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 2 (8-8-0)
78 : 11303120059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 2 (0-0-0)
79 : 11303130059:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 2 (3-3-0)
80 : 11306020060:เคมี -ทางวิชาการ ชั้นปี 2 (1-1-0)
81 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 (6-3-3)
82 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2 (23-17-6)
83 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 2 (11-11-0)
84 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 2 (7-5-2)
85 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 2 (4-4-0)
86 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (1-1-0)
87 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 2 (15-13-2)
88 : 11304020055:บริบาลเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 2 (0-0-0)
89 : 11314050055:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 2 (0-0-0)
90 : 57521133 : นายชินวัฒ มาณีกุล ชั้นปี 5 (1-1-0)
91 : 11303041051:การประมง ชั้นปี 4 (0-0-0)
92 : 11303160055:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 4 (0-0-0)
93 : 60316422 : นายภาษกร เก็งวิเชียรไชย ชั้นปี 3 (1-1-0)
94 : 58243089 : นายกันย์ ไทรโพธิ์ทอง ชั้นปี 6 (1-1-0)
95 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 2 (7-7-0)
96 : 60710763 : นางสาวนูรียา ลาตีฟ ชั้นปี 5 (1-0-1)
97 : 60710282 : นางสาวชฎิลพร สุกใส ชั้นปี 5 (1-0-1)
98 : 60360579 : นางสาวคณิสสร หวานสนิท ชั้นปี 5 (1-1-0)
99 : 57710537 : นายเศรษฐศิษฏ์ อรนพ ชั้นปี 5 (1-1-0)
100 : 57710261 : นายธนาพล คำจีระ ชั้นปี 5 (1-1-0)
101 : 57710162 : นางสาวชุลีกร ขยันกิจ ชั้นปี 8 (1-0-1)
102 : 60363150 : นายพชรพล สมัครเขตรการ ชั้นปี 5 (1-1-0)
103 : 60363440 : นายพิสิษฐ์ สีแดง ชั้นปี 5 (1-1-0)
104 : 60360036 : นายกณิศ ขันการไถ ชั้นปี 5 (1-1-0)
105 : 58312778 : นางสาวจารวี ศรีบัวรินทร์ ชั้นปี 4 (1-0-1)
106 : 60364546 : นายศรากร มณีนิล ชั้นปี 5 (1-1-0)
107 : 60522632 : นางสาวเอมวิกา เอมสอาด ชั้นปี 4 (1-1-0)
108 : ชั้นปี 2 (1-1-0)
109 : 60522472 : นายภาณุเมศวร์ ทิพยศรจิระโชติ ชั้นปี 5 (1-1-0)
110 : 60522403 : นางสาวปลายฟ้า บุญชื่น ชั้นปี 4 (1-1-0)
111 : 60162760 : นางสาวศิริวรรณ ใจสีคำ ชั้นปี 4 (1-1-0)
112 : 60522540 : นางสาววิยะดา นันทะใจ ชั้นปี 4 (1-1-0)
113 : 60363563 : นางสาวภัทธิยา บุญเกตุ ชั้นปี 5 (1-1-0)
114 : 58318107 : นางสาวจินตปาตี หน่อท้าว ชั้นปี 7 (1-0-1)
115 : 57711473 : นางสาวศุภลักษณ์ รักเกื้อ ชั้นปี 8 (1-1-0)
116 : 60315487 : นางสาวสุภาพร ปลั่งศรีทรัพย์ ชั้นปี 2 (1-1-0)
117 : 57314124 : นายสุริยพงศ์ ถาวงษ์กลาง ชั้นปี 8 (1-1-0)
  02 จันทร์08:00-09:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรC36033426W     
  พุธ10:00-11:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
ผศ.ดร.ประภาษ เพ็งพุ่ม
นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์
ดร.ศศิธร ติณะมาศ
ดร.ศิริวรรณ วิชัย
นางสาวพรทิพย์ อาจวิชัย
นางมนตรา เอมห้อง
นายสมัทรชา เนียมเรือง
นายธนวุฒิ พูลเขตนคร
นางสาวสิริรัตน์ ไกรกลิ่น
นางสาวกิ่งกาญจน์ สิงห์กวาง
นางจิราภรณ์ ไทยโกษา
นางสาวจิราภา เกิดไผ่ล้อม
นางสาวปัทมา บุระมาน
นางสาวรัชวรรณ นัดสันเทียะ
นางสาวศรีสมบูรณ์ ผุยปุ้ย
นางลำแพน นาคท่าโพ
นายเกดิษฐ เกิดโภคา
นายชัยพร คำเจริญคุณ
นายนะรัตร์ คงสวัสดิ์
ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
นายสุเมธ ขวัญเมือง
สำรองให้:3 : 11312010059:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1 (133-128-5)
4 : 11309050055:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (121-120-1)
5 : 11314050055:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (30-29-1)
6 : 11313010161:ทันตแพทย์ (โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม) - 6 ปี ชั้นปี 1 (60-14-46)
7 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (43-40-3)
8 : 11314050055:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (40-2-38)
9 : 60662024 : นางสาวศกลวรรณ แดงขาวเขียว ชั้นปี 5 (1-1-0)
หมายเหตุ: เฉพาะทันตะ,พยาบาล,แพทย์,ทัศนมาตร์

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)