001276Energy and Technology Around Us
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  https://youtu.be/vmbM-U6GsYo นิสิตใส่ Class Code 2yzukso
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรC2980298W     
  พฤหัสบดี13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
รองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
ผศ.ดร.นัฎฐิกา นวพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิมา เจริญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธิชา อุ่นไพร
นายณัฐพงษ์ ไผทฉันท์
สำรองให้:1 : 11303121059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 1
2 : 11303130059:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 1
3 : 11306090059:สถิติ ชั้นปี 1
4 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1
5 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 1
6 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 1
7 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 1
8 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 1
9 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 1
10 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
11 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 1
12 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1
13 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 1
14 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 1
15 : 11312010059:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1
16 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1
17 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1
18 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 1
19 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1
20 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 1
21 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1
22 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1
23 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 1
24 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1
25 : 11310040260:สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
26 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1
27 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1
28 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1
29 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 1
30 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 1
31 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1
32 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 1
33 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 1
34 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 1
36 : 11308300062:พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย - (4 ปี) ชั้นปี 1
37 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 1
38 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 1
39 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 1
40 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 1
41 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 1
42 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 1
43 : 11303121059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2
44 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 2
45 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 2
46 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2
47 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2
48 : 11306020060:เคมี -ทางวิชาการ ชั้นปี 2
49 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2
50 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2
51 : 11306130060:ฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปี 2
52 : 11306080060:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2
53 : 11306110060:เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 2
54 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2
55 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 2
56 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 2
57 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 2
58 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 2
59 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 2
60 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 2
62 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 2
63 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 2
64 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 2
65 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 2
66 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 2
67 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 2
68 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 2
69 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 2
70 : 11308220062:คอมพิวเตอร์ - (4 ปี) ชั้นปี 2
71 : 11308250062:ฟิสิกส์ - (4 ปี) ชั้นปี 2
72 : 11308260062:เคมี - (4 ปี) ชั้นปี 2
73 : 11308270062:ชีววิทยา - (4 ปี) ชั้นปี 2
74 : 11308300062:พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย - (4 ปี) ชั้นปี 2
75 : 11308070061:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปี 2
76 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 3
77 : 11303170063:เกษตรแม่นยำ ชั้นปี 1
78 : 11303180063:เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ชั้นปี 1
79 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 2
80 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 3
81 : 11308180062:คณิตศาสตร์ - (4 ปี) ชั้นปี 2
82 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 3
83 : 11303122059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 2 : WiL) ชั้นปี 1
84 : 11303122059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 2 : WiL) ชั้นปี 2
85 : 11303120059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 1
86 : 56412524 : นางสาวปัณรส ธนะศรี ชั้นปี 8
100-0-100
60-0-60
60-0-60
80-0-80
80-0-80
80-0-80
80-0-80
80-0-80
50-0-50
40-0-40
50-0-50
40-0-40
40-0-40
40-0-40
120-0-120
120-0-120
80-0-80
50-0-50
30-0-30
40-0-40
40-0-40
60-0-60
60-0-60
200-0-200
40-0-40
40-0-40
40-0-40
200-0-200
80-0-80
100-0-100
100-0-100
80-0-80
100-0-100
80-0-80
60-0-60
40-0-40
25-0-25
45-0-45
50-0-50
120-0-120
120-0-120
113-0-113
21-0-21
26-0-26
57-0-57
91-0-91
106-0-106
114-0-114
39-0-39
7-0-7
106-0-106
81-0-81
129-0-129
114-0-114
103-0-103
52-0-52
64-0-64
52-0-52
38-0-38
40-0-40
72-0-72
65-0-65
51-0-51
56-0-56
57-0-57
59-0-59
25-0-25
67-0-67
27-0-27
30-0-30
26-0-26
73-0-73
37-0-37
47-0-47
50-0-50
50-0-50
95-0-95
80-0-80
70-0-70
32-0-32
40-0-40
20-0-20
158-0-158
1-0-1

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)