001276Energy and Technology Around Us
พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  https://classroom.google.com/c/NDI5OTUzNTAwMDcw?cjc=w3duqxx
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรC2130213W     
  พฤหัสบดี13:00-14:50ปราบไตรจักร 22ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สิริมาส เฮงรัศมี
รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
รองศาสตราจารย์สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
ผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์
ผศ.ดร.นัฎฐิกา นวพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิมา เจริญกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธิชา อุ่นไพร
นายณัฐพงษ์ ไผทฉันท์


สำรองให้:1 : 11303121059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 1 (100-0-100)
2 : 11303130059:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 1 (60-0-60)
3 : 11306090059:วท.บ. (สถิติ) ชั้นปี 1 (60-0-60)
4 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1 (80-0-80)
5 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 1 (80-0-80)
6 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 1 (80-0-80)
7 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 1 (80-0-80)
8 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 1 (80-0-80)
9 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 1 (50-0-50)
10 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (40-0-40)
11 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 1 (50-0-50)
12 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1 (40-0-40)
13 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 1 (40-0-40)
14 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 1 (40-0-40)
15 : 11312010059:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1 (120-0-120)
16 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (120-0-120)
17 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1 (80-0-80)
18 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 1 (50-0-50)
19 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1 (30-0-30)
20 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 1 (40-0-40)
21 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1 (40-0-40)
22 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1 (60-0-60)
23 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 1 (60-0-60)
24 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1 (200-0-200)
25 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (40-0-40)
26 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1 (40-0-40)
27 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1 (40-0-40)
28 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 (200-0-200)
29 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 1 (80-0-80)
30 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 1 (100-0-100)
31 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 1 (100-0-100)
32 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 1 (80-0-80)
33 : 11318040059:บัญชี ชั้นปี 1 (100-0-100)
34 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 1 (80-0-80)
36 : 11308300062:กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-0-60)
37 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 1 (40-0-40)
38 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 1 (25-0-25)
39 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 1 (45-0-45)
40 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 1 (50-0-50)
41 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 1 (120-0-120)
42 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 1 (120-0-120)
43 : 11303121059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2 (113-0-113)
44 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 2 (21-0-21)
45 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 2 (26-0-26)
46 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (57-0-57)
47 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (91-0-91)
48 : 11306020060:วท.บ. (เคมี) -ทางวิชาการ ชั้นปี 2 (106-0-106)
49 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (114-0-114)
50 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (39-0-39)
51 : 11306130060:วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) ชั้นปี 2 (7-0-7)
52 : 11306080060:วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชั้นปี 2 (106-0-106)
53 : 11306110060:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นปี 2 (81-0-81)
54 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 (129-0-129)
55 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 2 (114-0-114)
56 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 2 (103-0-103)
57 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 2 (52-0-52)
58 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 2 (64-0-64)
59 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 2 (52-0-52)
60 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 2 (38-0-38)
62 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 2 (40-0-40)
63 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 2 (72-0-72)
64 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 2 (65-0-65)
65 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 2 (51-0-51)
66 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 2 (56-0-56)
67 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 2 (57-0-57)
68 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 2 (59-0-59)
69 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 2 (25-0-25)
70 : 11308220062:กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (67-0-67)
71 : 11308250062:กศ.บ. (ฟิสิกส์) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (27-0-27)
72 : 11308260062:กศ.บ. (เคมี) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (30-0-30)
73 : 11308270062:กศ.บ. (ชีววิทยา) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (26-0-26)
74 : 11308300062:กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (73-0-73)
75 : 11308070061:ศศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) ชั้นปี 2 (37-0-37)
76 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 3 (47-0-47)
77 : 11303170063:เกษตรแม่นยำ ชั้นปี 1 (50-0-50)
78 : 11303180063:เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ชั้นปี 1 (50-0-50)
79 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 2 (95-0-95)
80 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 3 (80-0-80)
81 : 11308180062:กศ.บ. (คณิตศาสตร์) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (70-0-70)
82 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 3 (32-0-32)
83 : 11303122059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 2 : WiL) ชั้นปี 1 (40-0-40)
84 : 11303122059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 2 : WiL) ชั้นปี 2 (20-0-20)
สอบกลางภาค: 18 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4203.
18 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4202.
18 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4201.
18 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4103.
18 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4102.
18 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4101.
18 ส.ค. 2565 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 4204.
สอบปลายภาค: 26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4203.

26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4202.

26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4201.

26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4103.

26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4102.

26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4101.

26 ต.ค. 2565 เวลา 09:00 - 11:00 อาคาร QS ห้อง QS 4204.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)