001225Life Privacy
ความเป็นส่วนตัวของชีวิต
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรC3603591W     
  พฤหัสบดี10:00-11:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมาลา ชโยดม
รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์
ผศ.ดร.พงษ์เอก สุขใส
ผศ.ดร.ยอดพล เทพสิทธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
ผศ.ร.ท.หญิง ดร.สายศิริ มีระเสน
ผศ.ดร.วุฒิชัย จริยา
นางสาวนภาพร พิทักษ์โสภณ
ผศ.ดร.อาทิตยา วังวนสินธุ์
สำรองให้:1 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 1 (50-45-5)
2 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 1 (50-43-7)
3 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (100-0-100)
4 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1 (90-86-4)
5 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1 (60-60-0)
6 : 56363673 : นายทนงพันธุ์ พิชยานนท์ ชั้นปี 7 (1-1-0)
7 : 11307090055:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 2 (50-6-44)
8 : 56363802 : นางสาวเบญจมาศ เผือกเอี่ยม ชั้นปี 7 (1-1-0)
9 : 56363529 : นายจิรกิตต์ สีระสา ชั้นปี 5 (1-1-0)
10 : 11306140055:ฟิสิกส์ ชั้นปี 2 (50-3-47)
11 : 11307010055:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 2 (20-20-0)
12 : 11307020055:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 2 (20-20-0)
13 : 11307070055:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 2 (20-5-15)
14 : 11307080055:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (20-4-16)
15 : 11307060055:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 (20-19-1)
16 : 59210042 : นายกรกฎ บริสุทธิ์ ชั้นปี 6 (1-0-1)
17 : 59211513 : นางสาวสรินทิพย์ วงศ์วรกุลกิจ ชั้นปี 6 (1-1-0)
18 : 59211308 : นางสาวรัตมณี วุฒิพงศ์วรากร ชั้นปี 6 (1-1-0)
19 : 59211292 : นางสาวรัญชิดา โรจนบวร ชั้นปี 6 (1-1-0)
20 : 59210370 : นายชนาสิน เล็กชูผล ชั้นปี 6 (1-0-1)
21 : 59211247 : นางสาวมยุรวีร์ บุญโต ชั้นปี 6 (1-1-0)
22 : 59364264 : นายมนัส คุ้มก่ำ ชั้นปี 4 (1-1-0)
23 : 59361836 : นายทักษ์สิน สระทอง ชั้นปี 4 (1-1-0)
24 : 59361270 : นายฐิติศักดิ์ เทียนด้วง ชั้นปี 4 (1-1-0)
25 : 59365230 : นายวีรพงษ์ คงจันทร์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
26 : 59364394 : นายยอดเพชร ดาหา ชั้นปี 4 (1-1-0)
27 : 59365988 : นายสุพรหม มุ่งหมาย ชั้นปี 4 (1-1-0)
28 : 59362932 : นายปกรณ์ เลี่ยมวิลัย ชั้นปี 5 (1-1-0)
29 : 59362659 : นายนฤเบศร์ น้อยบาท ชั้นปี 4 (1-1-0)
30 : 59363663 : นายพัฒนพงษ์ ยาพรหม ชั้นปี 4 (1-1-0)
31 : 59361393 : นางสาวภิญญาพัชญ์ แย้มจันทร์ ชั้นปี 2 (1-1-0)
32 : 59365742 : นายสิทธินันท์ โสดาบรรลุ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
33 : 59365445 : นางสาวศิริพร กลิ่นมัคผล ชั้นปี 4 (1-1-0)
34 : 59360778 : นางสาวจิราพร เมืองเกิด ชั้นปี 4 (1-1-0)
35 : 59361843 : นางสาวทัตพร ผลฟัก ชั้นปี 4 (1-1-0)
36 : 59363533 : นางสาวพรทิพย์ จุ้ยแจ่มใส ชั้นปี 4 (1-1-0)
37 : 59362284 : นางสาวธัญชนก เจริญศรี ชั้นปี 4 (1-1-0)
38 : 59361331 : นายณฤพน คำสุวรรณ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
39 : 59342125 : นายทักษิณ นานกระโทก ชั้นปี 4 (1-1-0)
40 : 59341111 : นางสาวเจนจิรา ธีรวณิชนันท์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
41 : 59343450 : นางสาวปนิษา สมศรี ชั้นปี 4 (1-1-0)
42 : 59362789 : นายนิวัฒ จ่ามอญ ชั้นปี 6 (1-1-0)
43 : 59360686 : นายจิตกร มีรส ชั้นปี 4 (1-1-0)
44 : 59365667 : นายสัจจวิชญ์ จิณะไชย ชั้นปี 5 (1-1-0)
45 : 59365216 : นายวีรเชษฐ์ สุขยิ่ง ชั้นปี 4 (1-1-0)
46 : 59360860 : นายฉัตรชัย ใหม่ลา ชั้นปี 4 (1-1-0)
47 : 59363441 : นายพงศ์พัทธ์ ถนอมนิ่ม ชั้นปี 4 (1-1-0)
48 : 59365896 : นายสุทธิรักษ์ เหลืองขจรชัย ชั้นปี 5 (1-1-0)
49 : 59363861 : นายพีรพันธ์ ปานพรม ชั้นปี 5 (1-1-0)
50 : 59364516 : นายรัฐนันท์ โนราช ชั้นปี 4 (1-1-0)
51 : 59364691 : นายวรนาถ บุญเกิด ชั้นปี 4 (1-1-0)
52 : 59361966 : นายธนกร นิลพร ชั้นปี 5 (1-1-0)
53 : 59361287 : นางสาวฑิญาพร จันทะบาล ชั้นปี 4 (1-0-1)
54 : 59362093 : นายธนัทภูมิ มณีรัตน์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
55 : 59362703 : นายนันทวัฒน์ เก่งธันยะกิจ ชั้นปี 4 (1-1-0)
56 : 59365780 : นางสาวสิราวรรณ ขันทะ ชั้นปี 4 (1-0-1)
57 : 59361560 : นางสาวณัฐพร เสนคำวงศ์ ชั้นปี 4 (1-0-1)
58 : 59365438 : นางสาวศิริพร บุญอ้น ชั้นปี 4 (1-0-1)
59 : 59365551 : นางสาวศุภรณัฐ ไกรกิจราษฎร์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
60 : 59366831 : นายเอกวิน ขำรอด ชั้นปี 4 (1-1-0)
61 : 59364424 : นายรพีพงษ์ เทวาพิทักษ์พร ชั้นปี 5 (1-1-0)
62 : 59520127 : นางสาวกฤติยาภรณ์ มากล้น ชั้นปี 4 (1-0-1)
63 : 59520424 : นางสาวเจตษณี นิลใจ ชั้นปี 4 (1-0-1)
64 : 59521674 : นางสาวฟ้าฤดี นุ่มภักดี ชั้นปี 4 (1-0-1)
65 : 59522251 : นางสาวศิริพร บัวอินทร์ ชั้นปี 4 (1-0-1)
66 : 59522350 : นายศุภกิตติ์ ภู่ระหงษ์ ชั้นปี 4 (1-0-1)
67 : 59360037 : นายกนกพล มูลหงษ์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
68 : 59520240 : นายกิตติวุฒิ โตอ่อน ชั้นปี 4 (1-0-1)
69 : 59522732 : นางสาวอทิชา นามวงศ์ ชั้นปี 4 (1-0-1)
70 : 55366132 : นายฐิติพร วงค์ยาโน ชั้นปี 9 (1-1-0)
71 : 58363534 : นายพนมกรฌ์ จรรยานะ ชั้นปี 5 (1-1-0)
72 : 56360849 : นายเสกสรร ลีโคกกลาง ชั้นปี 5 (1-1-0)
73 : 59361577 : นายณัฐพล มูลมณี ชั้นปี 5 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)