001225Life Privacy
ความเป็นส่วนตัวของชีวิต
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-09:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรC3083044W     
  พฤหัสบดี10:00-11:50ปราบไตรจักร 33ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมาลา ชโยดม
รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์
ผศ.ดร.พงษ์เอก สุขใส
ผศ.ดร.ยอดพล เทพสิทธา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา พนมชัยชยวัฒน์
ผศ.ดร.วุฒิชัย จริยา
นางสาวนภาพร พิทักษ์โสภณ
ผศ.ดร.อาทิตยา วังวนสินธุ์
นางสาวศรสวรรค์ วิจิตร
สำรองให้:1 : 11303140059:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 1 (8-7-1)
2 : 11303120059:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 1 (15-15-0)
3 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 1 (1-1-0)
4 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 1 (1-0-1)
5 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (0-0-0)
6 : 11303130059:สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ชั้นปี 1 (1-1-0)
7 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (11-11-0)
8 : 11306020060:เคมี -ทางวิชาการ ชั้นปี 1 (19-18-1)
9 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (6-6-0)
10 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 1 (8-8-0)
11 : 11306130060:ฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปี 1 (12-12-0)
12 : 11306080060:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1 (20-20-0)
13 : 11306110060:เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 1 (13-13-0)
14 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1 (3-3-0)
15 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 1 (0-0-0)
16 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 1 (10-10-0)
17 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 1 (1-1-0)
18 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 1 (0-0-0)
19 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (2-1-1)
20 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 1 (2-2-0)
21 : 11315011061:สถาปัตยกรรมศาสตร์ - (5 ปี) : แผน 1 ชั้นปี 1 (1-1-0)
22 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1 (0-0-0)
23 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 1 (0-0-0)
24 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 1 (0-0-0)
25 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 1 (2-2-0)
26 : 11316010060:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1 (29-29-0)
27 : 11308220060:คอมพิวเตอร์ - (5 ปี) ชั้นปี 1 (3-3-0)
28 : 11308250060:ฟิสิกส์ - (5 ปี) ชั้นปี 1 (0-0-0)
29 : 11308260060:เคมี - (5 ปี) ชั้นปี 1 (0-0-0)
30 : 11308270060:ชีววิทยา - (5 ปี) ชั้นปี 1 (41-0-41)
31 : 11308180060:คณิตศาสตร์ - (5 ปี) ชั้นปี 1 (0-0-0)
32 : 11308290060:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (5 ปี) ชั้นปี 1 (6-6-0)
33 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 1 (4-4-0)
34 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 1 (0-0-0)
35 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 1 (1-1-0)
36 : 11319010060:จิตวิทยา ชั้นปี 1 (2-2-0)
37 : 11319020060:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 1 (6-6-0)
38 : 11319030060:พัฒนาสังคม ชั้นปี 1 (0-0-0)
39 : 11306090059:สถิติ ชั้นปี 2 (0-0-0)
40 : 11315010055:สถาปัตยกรรมศาสตร์ - (5 ปี) : แผน 1 ชั้นปี 2 (0-0-0)
41 : 11306011059:วท.บ. (คณิตศาสตร์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (5-5-0)
42 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 2 (0-0-0)
43 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 2 (2-2-0)
44 : 11310020060:อนามัยชุมชน ชั้นปี 2 (18-18-0)
45 : 11310040260:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (1-1-0)
46 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 2 (12-12-0)
47 : 11317100056:พม่าศึกษา ชั้นปี 2 (0-0-0)
48 : 11317060056:ภาษาจีน ชั้นปี 2 (0-0-0)
49 : 11317070056:ภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 2 (0-0-0)
50 : 11317090056:ภาษาฝรั่งเศส ชั้นปี 2 (0-0-0)
51 : 11317120056:ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 2 (0-0-0)
52 : 11317130056:ภาษาเกาหลี ชั้นปี 2 (2-2-0)
53 : 11317040056:นาฏศิลป์ไทย ชั้นปี 2 (0-0-0)
54 : 11317020056:ดุริยางคศาสตร์ไทย ชั้นปี 2 (0-0-0)
55 : 11317030056:ดุริยางคศาสตร์ตะวันตก ชั้นปี 2 (0-0-0)
56 : 11318130060:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 2 (10-10-0)
57 : 11318060060:การท่องเที่ยว ชั้นปี 2 (0-0-0)
58 : 11318020060:การจัดการธุรกิจ ชั้นปี 2 (0-0-0)
59 : 11318070060:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปี 2 (0-0-0)
60 : 11318110060:การเงิน ชั้นปี 2 (10-10-0)
61 : 11308070056:เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ชั้นปี 2 (0-0-0)
62 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 2 (4-4-0)
63 : 11308280060:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (5 ปี) ชั้นปี 1 (0-0-0)
64 : 59211605 : นางสาวอธิชาพรรณ อยู่เชื้อ ชั้นปี 6 (1-0-1)
65 : 59260177 : นางสาวกัญญาภัค เพ็งทอง ชั้นปี 5 (1-0-1)
66 : 11311020160:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1 (1-1-0)
67 : 60521741 : นางสาวศศิประภา สุขกมลธรรม ชั้นปี 5 (1-0-1)
68 : 60471237 : นางสาวสุภาวดี สรรพลักษณ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
69 : 60471152 : นางสาวศิริลักษณ์ อินสุ ชั้นปี 4 (1-1-0)
70 : 60470865 : นางสาวพิมพ์ประภา สุริยะ ชั้นปี 4 (1-1-0)
71 : 60470711 : นางสาวปรียะพร กิ่งเพชรเสรีชน ชั้นปี 4 (1-1-0)
72 : 60470353 : นางสาวณัฐกานต์ กาไชย ชั้นปี 4 (1-1-0)
73 : 60470070 : นางสาวกัญญาณัฐ ฟูพงษ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
74 : 60470094 : นางสาวกัญญารัตน์ เอี่ยมขำ ชั้นปี 4 (1-1-0)
75 : 60470445 : นางสาวดารารัตน์ จงแจ่มฟ้า ชั้นปี 4 (1-1-0)
76 : 60470513 : นายธีรภัทร โตเทียน ชั้นปี 4 (1-1-0)
77 : 60470643 : นางสาวนิศาชล แสนยม ชั้นปี 4 (1-1-0)
78 : 60470933 : นางสาวมาณิศา แสงพิทักษ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
79 : 60470766 : นางสาวปิยธิดา แสงพันธุ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
80 : 60470704 : นางสาวปภัสนรรน์ เพ็ชรดี ชั้นปี 4 (1-1-0)
81 : 60471213 : นางสาวสุนิตา ศรีธะนู ชั้นปี 4 (1-1-0)
82 : 60470391 : นายณัฐวุฒิ ศรีเมือง ชั้นปี 4 (1-1-0)
83 : 60470537 : นางสาวนภัสร์พรรณ หนักแน่น ชั้นปี 4 (1-1-0)
84 : 60471695 : นางสาวศรัญญา วารีสี ชั้นปี 5 (1-1-0)
85 : 60470148 : นางสาวกิตติยา สังขะหะทรัพย์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
86 : 60470414 : นางสาวณิชกานต์ มณีนิล ชั้นปี 4 (1-1-0)
87 : 60470322 : นายชาญณรงค์ อินต๊ะ ชั้นปี 4 (1-1-0)
88 : 60471022 : นายวรพงษ์ ชาไพโรจน์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
89 : 60470186 : นายจักรภัทร รัตนวุฒิรัตน์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
90 : 60471602 : นางสาวภริดา สิทธิชัย ชั้นปี 4 (1-1-0)
91 : 60471527 : นางสาวธัญชนก ว่องวุฒิญาณ ชั้นปี 4 (1-1-0)
92 : 60471466 : นางสาวจีรนันท์ คล้ายทรัพย์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
93 : 60471176 : นางสาวสมัชญา อินอยู่ ชั้นปี 4 (1-1-0)
94 : 60471787 : นางสาวอนันตญา คำมนตรี ชั้นปี 5 (1-1-0)
95 : 60471411 : นางสาวกันยารัตน์ ภู่นุช ชั้นปี 4 (1-1-0)
96 : 60471411 : นางสาวกันยารัตน์ ภู่นุช ชั้นปี 4 (1-0-1)
97 : 60471794 : นางสาวอมลวรรณ กองแก้ว ชั้นปี 5 (1-1-0)
98 : 60471619 : นางสาวมินตรา วงศ์จำนง ชั้นปี 5 (1-1-0)
99 : 60471435 : นางสาวเกศรินทร์ ไชยสงคราม ชั้นปี 4 (1-0-1)
100 : 60471565 : นางสาวปัฐวิภา จันทนา ชั้นปี 4 (1-1-0)
101 : 61412352 : นางสาวปรีญาภรณ์ พงษ์อุทธา ชั้นปี 4 (1-1-0)
102 : 61410884 : นางสาวชลิตา อำมลา ชั้นปี 4 (1-0-1)
103 : 61413724 : นายสิทธิพร ยิ่งยอด ชั้นปี 4 (1-0-1)
104 : 61412321 : นางสาวประภาสิริ วงษ์พานิช ชั้นปี 4 (1-1-0)
105 : 61413847 : นางสาวสุดารัตน์ สู่ศิริ ชั้นปี 4 (1-1-0)
106 : 61413854 : นายสุทเนตร ภู่เด่นชัย ชั้นปี 4 (1-1-0)
107 : 61413526 : นางสาวศิริญา จำปา ชั้นปี 4 (1-1-0)
108 : 61410600 : นางสาวเจนจิรา คำวันนะ ชั้นปี 4 (1-1-0)
109 : 61413403 : นางสาววิลาวรรณ์ พรรณา ชั้นปี 4 (1-1-0)
110 : 60470452 : นางสาวเดือนฉาย สุรพล ชั้นปี 4 (1-1-0)
111 : 60471169 : นางสาวสมฤทัย ยศสุวรรณ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
112 : 60471138 : นางสาวศิริภรณ์ คำศรี ชั้นปี 4 (1-1-0)
113 : 61310368 : นางสาวกาญจนา ทองอยู่ ชั้นปี 4 (1-1-0)
114 : 61310467 : นางสาวกุลธิดา แข่งเพ็ญแข ชั้นปี 4 (1-1-0)
115 : 61311563 : นางสาวณัฐฐินันท์ สีท้าว ชั้นปี 4 (1-0-1)
116 : 61315073 : นางสาวศุจีภรณ์ มั่นแย้ม ชั้นปี 4 (1-1-0)
117 : 61310368 : นางสาวกาญจนา ทองอยู่ ชั้นปี 4 (1-0-1)
118 : 61310467 : นางสาวกุลธิดา แข่งเพ็ญแข ชั้นปี 4 (1-0-1)
119 : 61311563 : นางสาวณัฐฐินันท์ สีท้าว ชั้นปี 4 (1-0-1)
120 : 61315073 : นางสาวศุจีภรณ์ มั่นแย้ม ชั้นปี 4 (1-0-1)
121 : 61191097 : นางสาวธิดารัตน์ แก้วบางพลี ชั้นปี 4 (1-1-0)
122 : 60471336 : นางสาวอรดา มหะพันธ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
123 : 60470674 : นางสาวบัญฑิตา พรมยศ ชั้นปี 4 (1-1-0)
124 : 60471305 : นางสาวอนันตยา จันทร์ผูก ชั้นปี 4 (1-1-0)
125 : 60340427 : นางสาวกานต์ธิดา อินต๊ะเม้า ชั้นปี 4 (1-1-0)
126 : 60341110 : นางสาวเจียระไน เครือโชติ ชั้นปี 4 (1-1-0)
127 : 60340465 : นางสาวกานต์สินี ฝีปากเพราะ ชั้นปี 4 (1-1-0)
128 : 60341363 : นางสาวชลดา คงหนองลาน ชั้นปี 4 (1-1-0)
129 : 60342902 : นางสาวนภาพร สุขสัมพันธ์ ชั้นปี 4 (1-0-1)
130 : 60344562 : นางสาวมัลลิกา จิตรเมตตา ชั้นปี 4 (1-1-0)
131 : 60345071 : นางสาววริศรา เรืองฉาย ชั้นปี 4 (1-1-0)
132 : 60340090 : นางสาวกนกวรรณ พรหมมาโนช ชั้นปี 4 (1-1-0)
133 : 60340434 : นางสาวกานต์ธิดา สงวนจารีต ชั้นปี 4 (1-1-0)
134 : 60342780 : นางสาวนงศธร แสงชาติ ชั้นปี 4 (1-1-0)
135 : 60343084 : นางสาวน้ำทิพย์ คำบุญทา ชั้นปี 4 (1-1-0)
136 : 60345590 : นายศิวกรณ์ บุญยืน ชั้นปี 4 (1-1-0)
สอบกลางภาค: 2 ก.พ. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 3210.
2 ก.พ. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 3209.
2 ก.พ. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 3208.
2 ก.พ. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 3102.
2 ก.พ. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 3211.
สอบปลายภาค: 6 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 3210.

6 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 3209.

6 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 3208.

6 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 3102.

6 เม.ย. 2562 เวลา 12:00 - 14:00 อาคาร QS ห้อง QS 3211.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)