305211Electrical Circuit for Computer Engineering
วงจรไฟฟ้าสำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร16:00-18:00EN 212ENC66651W     
  จันทร์13:00-16:00LAB 9Shop EEL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
สำรองให้:1 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 (60-60-0)
2 : 62366692 : นางสาวสุกัลร์ญา ทองใบ ชั้นปี 4 (1-1-0)
3 : 62364513 : นายพีรณัฐ โสภานะ ชั้นปี 4 (1-0-1)
4 : 62361192 : นางสาวจิราภรณ์ สุขคำภา ชั้นปี 4 (1-1-0)
5 : 63312025 : นายธาดา มุมเสือ ชั้นปี 3 (1-1-0)
6 : 60362788 : นายปริญญา มาชาวป่า ชั้นปี 6 (1-1-0)
7 : 64360025 : นายสุภชัย บุญเกิด ชั้นปี 2 (1-1-0)
  02 อังคาร16:00-18:00EN 212ENC614021W     
  พุธ12:00-15:00LAB 9Shop EEL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
สำรองให้:1 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 (60-40-20)
2 : 60460088 : นายกษิดิศเดช สวนปลิก ชั้นปี 6 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)