001351From Sufficiency Economy Philosophy (SEP) to Practice
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร10:00-11:50ปราบไตรจักร 62ปราบไตรจักรC3603600W     
  พฤหัสบดี08:00-09:50ปราบไตรจักร 62ปราบไตรจักรL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.สุรเชษฐ์ กานต์ประชา
รศ.ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์
นางสาวสุนีย์ ตั้งศรีวงศ์
นายสมคิด คำแหง
รศ.ดร.ภูมิศักดิ์ อินทนนท์
ดร.ภาวัช วิจารัตน์
รองศาสตราจารย์สุรชาติ เกษประสิทธิ์
รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
รศ.ดร.ธีรศักดิ์ อุปไมยอธิชัย
ศ.ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์
ผศ.นพ.บดินทร์ บุตรธรรม
นางสาวรวิวรรณ นาพิมพ์
นางสาวปัทมา บุระมาน
นางลำแพน นาคท่าโพ
ผศ.นพ.ยุทธพงศ์ พุทธรักษา
สำรองให้:1 : 11303140064:วิทยาศาสตร์การเกษตร ชั้นปี 2 (77-0-77)
2 : 11303120064:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 1 (80-0-80)
3 : 11303120064:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปี 2 (104-0-104)
4 : 11303030060:ภูมิศาสตร์ ชั้นปี 2 (33-2-31)
5 : 11303160060:วิทยาศาสตร์การประมง ชั้นปี 2 (35-0-35)
6 : 11303110060:ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (44-14-30)
8 : 11303170063:เกษตรแม่นยำ ชั้นปี 1 (100-2-98)
9 : 11306010064:วท.บ. (คณิตศาสตร์) ชั้นปี 2 (57-0-57)
10 : 11306041060:วท.บ. (ชีววิทยา) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (185-5-180)
11 : 11306130060:วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์) ชั้นปี 2 (14-1-13)
12 : 11306080060:วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชั้นปี 2 (115-0-115)
13 : 11306090064:วท.บ. (สถิติ) ชั้นปี 2 (21-0-21)
14 : 11306080060:วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ชั้นปี 2 (115-0-115)
15 : 11306110060:วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ชั้นปี 2 (95-0-95)
16 : 11306150064:วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์) ชั้นปี 1 (30-1-29)
17 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 2 (105-0-105)
19 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 2 (54-0-54)
20 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 2 (85-0-85)
21 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 2 (50-1-49)
22 : 11307090065:วิศวกรรมเคมี - แผน 1 : แบบปกติ ชั้นปี 1 (50-0-50)
23 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 2 (72-1-71)
24 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 2 (129-9-120)
26 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 2 (114-3-111)
27 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2 (96-1-95)
28 : 11315030065:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 1 (45-3-42)
29 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 2 (58-1-57)
30 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 2 (65-0-65)
31 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 2 (57-0-57)
32 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (65-3-62)
33 : 11312010064:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1 (120-41-79)
34 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (120-21-99)
35 : 11304020062:การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 1 (100-9-91)
36 : 11304030065:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 1 (40-1-39)
37 : 11311010065:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1 (80-2-78)
38 : 11311020065:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 1 (60-5-55)
39 : 11311020165:วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) ชั้นปี 1 (30-0-30)
40 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 2 (87-0-87)
41 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1 (40-4-36)
42 : 11314040064:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1 (60-5-55)
43 : 11314010064:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1 (60-1-59)
44 : 11314020065:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 1 (60-2-58)
45 : 11314030064:รังสีเทคนิค ชั้นปี 1 (60-6-54)
46 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1 (30-0-30)
47 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1 (40-0-40)
48 : 11310020065:อนามัยชุมชน ชั้นปี 1 (200-26-174)
49 : 11310040265:วท.บ. - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1 (40-9-31)
50 : 11310060065:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1 (40-3-37)
51 : 11310070064:การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ ชั้นปี 1 (50-7-43)
52 : 11316010063:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1 (240-51-189)
53 : 11317100061:ศศ.บ. (พม่าศึกษา) ชั้นปี 2 (35-0-35)
54 : 11317060061:ศศ.บ. (ภาษาจีน) ชั้นปี 2 (58-1-57)
55 : 11317070061:ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่น) ชั้นปี 2 (54-1-53)
56 : 11317080061:ศศ.บ. (ภาษาไทย) ชั้นปี 2 (68-5-63)
57 : 11317090061:ศศ.บ. (ภาษาฝรั่งเศส) ชั้นปี 2 (39-0-39)
58 : 11317120062:ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) ชั้นปี 2 (105-1-104)
59 : 11317130061:ศศ.บ. (ภาษาเกาหลี) ชั้นปี 2 (40-0-40)
60 : 11317020061:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย) ชั้นปี 2 (4-0-4)
61 : 11317030161:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีประยุกต์) ชั้นปี 2 (11-0-11)
62 : 11317030261:ดศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล -ดนตรีคลาสสิก) ชั้นปี 2 (35-0-35)
63 : 11318020065:บริหารธุรกิจ ชั้นปี 1 (100-7-93)
64 : 11318070065:ธุรกิจดิจิทัล ชั้นปี 1 (100-5-95)
65 : 11318110065:การเงิน ชั้นปี 1 (80-8-72)
66 : 11318080061:เศรษฐศาสตร์ ชั้นปี 1 (80-4-76)
67 : 11318040064:บัญชี ชั้นปี 1 (100-7-93)
68 : 11318040064:บัญชี ชั้นปี 2 (101-0-101)
69 : 11318130065:นิเทศศาสตรบัณฑิต ชั้นปี 1 (200-10-190)
70 : 11318140063:นวัตกรรมและการตลาดเชิงสร้างสรรค์ ชั้นปี 3 (47-0-47)
71 : 11308180062:กศ.บ. (คณิตศาสตร์) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (56-0-56)
72 : 11308260062:กศ.บ. (เคมี) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (23-0-23)
73 : 11308270062:กศ.บ. (ชีววิทยา) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (17-0-17)
74 : 11308260062:กศ.บ. (เคมี) - (4 ปี) ชั้นปี 3 (23-0-23)
75 : 11308280062:กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (55-3-52)
76 : 11308290062:กศ.บ. (ภาษาไทย) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (55-0-55)
77 : 11308220062:กศ.บ. (คอมพิวเตอร์) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (56-1-55)
78 : 11308300062:กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) - (4 ปี) ชั้นปี 1 (60-9-51)
79 : 11308300062:กศ.บ. (พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย) - (4 ปี) ชั้นปี 2 (59-0-59)
80 : 11319040160:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกการเมืองการปกครอง ชั้นปี 1 (100-0-100)
81 : 11319040260:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชั้นปี 1 (100-0-100)
82 : 11319040360:รัฐศาสตร์ -วิชาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปี 1 (100-0-100)
83 : 11319010065:จิตวิทยา ชั้นปี 1 (50-0-50)
84 : 11319020065:ประวัติศาสตร์ ชั้นปี 1 (160-5-155)
85 : 11319030065:พัฒนาสังคม ชั้นปี 1 (120-24-96)
86 : 11323010063:โลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน ชั้นปี 2 (191-4-187)
87 : 11315050065:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 1 (45-4-41)
88 : 11315020065:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1 (45-1-44)
89 : 11318060065:การท่องเที่ยว ชั้นปี 1 (100-4-96)
90 : 11319040065:รัฐศาสตร์ ชั้นปี 1 (300-4-296)
91 : 11303180063:เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ชั้นปี 3 (6-0-6)
92 : 11306020060:วท.บ. (เคมี) -ทางวิชาการ ชั้นปี 2 (85-13-72)
93 : 11306141060:วท.บ. (ฟิสิกส์) -แบบทางวิชาการ ชั้นปี 2 (23-0-23)
94 : 11308070063:กศ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)-(4 ปี) ชั้นปี 2 (59-0-59)
95 : 11303121064:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 2 (350-0-350)
96 : 11303121064:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แผน 1 : สหกิจศึกษา) ชั้นปี 1 (350-0-350)
97 : 62264417 : นางสาวรักษณาลี ม้าเขียว ชั้นปี 4 (1-0-1)
หมายเหตุ: อาจารย์ผู้สอน ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)