300301Technopreneur
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ10:00-11:50ปราบไตรจักร 63ปราบไตรจักรC19817721W     
  เสาร์10:00-11:50EN 617ENL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห
ผศ.ดร.ภาณุ บูรณจารุกร
ผศ.ดร.ปณัฐพงศ์ บุญนวล
ดร.ศลิษา วีรพันธุ์
ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์
นายภัคพงศ์ หอมเนียม
นายอำพล เตโชวาณิชย์
นายรัฐภูมิ วรานุสาสน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตินุช วัฒนะ
ผศ.ร.อ.หญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์
ผศ.ดร.อรรถไกร พันธุ์ภักดี
ดร.อุดมลักษณ์ ศรีชัวชม
ดร.พิมสหรา ยาคล้าย
ดร.สุภรวดี ตรงต่อธรรม
รศ.ดร.อุปถัมภ์ นาครักษ์
ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
นายภาณุพงศ์ สอนคม
สำรองให้:1 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 3 (79-73-6)
2 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 3 (40-38-2)
3 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 3 (78-63-15)
4 : 60360494 : นางสาวเกศินี เตจา ชั้นปี 4 (1-0-1)
5 : 62367729 : นายพงศภัค เตชะโส ชั้นปี 3 (1-1-0)
6 : 62367651 : นายกษิดิศ ลิ่มสกุล ชั้นปี 3 (1-1-0)
7 : 62367675 : นางสาวนภัสสร ตั้งมั่น ชั้นปี 3 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)