300301Technopreneur
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-11:50ปราบไตรจักร 63ปราบไตรจักรC20715057W     
  เสาร์10:00-11:50EN 617ENL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ
ผศ.ดร.อุปถัมภ์ นาครักษ์
ดร.ศลิษา วีรพันธุ์
นายภาณุพงศ์ สอนคม
ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตินุช วัฒนะ
ผศ.ร.อ.หญิงวชิรา พันธุ์ไพโรจน์
ผศ.ดร.อรรถไกร พันธุ์ภักดี
ดร.อุดมลักษณ์ ศรีชัวชม
ดร.พิมสหรา ยาคล้าย
ดร.สุภรวดี ตรงต่อธรรม
ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
สำรองให้:1 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 3 (73-59-14)
2 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 3 (80-66-14)
3 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 3 (50-23-27)
4 : 60365567 : นางสาวอนันตญา น้อยนวล ชั้นปี 4 (1-1-0)
5 : 60365741 : นางสาวอรยา นิ่มอ่อน ชั้นปี 4 (1-1-0)
6 : 60361194 : นางสาวณัฏฐิกา อ้นภู ชั้นปี 4 (1-0-1)
7 : 60364911 : นางสาวสมฤทัย บ่อคำ ชั้นปี 4 (1-0-1)
8 : ชั้นปี 1 (207-0-207)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)