300301Technopreneur
ผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์10:00-11:50OnlineNUC43741819W     
  เสาร์10:00-11:50OnlineNUL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.สายสัมพันธ์ ซุ้นเจริญ
ดร.ธณิกานต์ ธงชัย
ดร.ศลิษา วีรพันธุ์
นายภาณุพงศ์ สอนคม
ดร.ปัญญวัณ ลำเพาพงศ์
ผศ.ดร.พนมขวัญ ริยะมงคล
นายอำพล เตโชวาณิชย์
นายภัคพงศ์ หอมเนียม
ผศ.ดร.ปณัฐพงศ์ บุญนวล
รศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น
นายรัฐภูมิ วรานุสาสน์
ผศ.ร.อ.หญิง ดร.วชิรา พันธุ์ไพโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิตตินุช วัฒนะ
ผศ.ดร.อรรถไกร พันธุ์ภักดี
ดร.อุดมลักษณ์ ศรีชัวชม
ดร.พิมสหรา ยาคล้าย
ดร.สุภรวดี ตรงต่อธรรม
สำรองให้:1 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 3 (91-88-3)
2 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 3 (60-59-1)
3 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 3 (83-81-2)
4 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 3 (98-90-8)
5 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 3 (98-93-5)
6 : 62361567 : นายชวโรจน์ ทองสุข ชั้นปี 4 (1-1-0)
7 : 63366622 : นางสาวสิริประภา ทรัพย์เกิดปัญญา ชั้นปี 3 (1-1-0)
8 : 61363128 : นายภควัฒน์ เทศแก้ว ชั้นปี 5 (1-1-0)
9 : 63362952 : นายธีรวุฒิ ศรีดัน ชั้นปี 3 (1-1-0)
10 : 63367575 : นายอรรถโกวิทย์ ม่วงไหม ชั้นปี 3 (1-1-0)
11 : 63363225 : นางสาวนลพรรณ กุลธนชาติ ชั้นปี 3 (1-1-0)
12 : 61360042 : นายกนกพล สิงห์สวัสดิ์ ชั้นปี 5 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)