303429Illumination Engineering
วิศวกรรมการส่องสว่าง
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  http://www.ecpe.nu.ac.th/niphat/303429.htm
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ09:00-11:50EE 606EEC29290W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์
สำรองให้:1 : 11307050055:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 4 (0-0-0)
2 : 58361196 : นายฐาปนพงศ์ กุลกรินีธรรม ชั้นปี 4 (1-1-0)
3 : 58361622 : นางสาวโยษิตา ปลายหาญ ชั้นปี 4 (1-1-0)
4 : 58363046 : นายขจรศักดิ์ ศักดิ์ดี ชั้นปี 4 (1-1-0)
5 : 58363190 : นางสาวณัฏฐ์นรี พวงสมบัติ ชั้นปี 4 (1-1-0)
6 : 58363350 : นายนเรศ เหมันต์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
7 : 58363404 : นางสาวบุญญาทิพย์ เจริญแพทย์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
8 : 58363541 : นางสาวพนิดา พันธุรัตน์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
9 : 58363633 : นายมงคล สิงห์เถื่อน ชั้นปี 4 (1-1-0)
10 : 58363756 : นายวัศพล จุฑาวราราษฎร์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
11 : 58363770 : นายศรัณย์พงศ์ ผู้ภักดี ชั้นปี 4 (1-1-0)
12 : 58363794 : นายศักดิ์ดา ยัพวัฒนพันธ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
13 : 58363831 : นายสมัชชา เทียมวิจิตร ชั้นปี 4 (1-1-0)
14 : 58361455 : นายนิธิพงศ์ สิงห์ทอง ชั้นปี 4 (1-1-0)
15 : 58362995 : นายกรณ์กฤต ศรีม่วง ชั้นปี 4 (1-1-0)
16 : 58363107 : นายเจษฎา แดงผา ชั้นปี 4 (1-1-0)
17 : 58363312 : นายธิติพันธ์ เฮงประเสริฐ ชั้นปี 4 (1-1-0)
18 : 58363428 : นายปกรณ์เกียรติ ล่องหน ชั้นปี 4 (1-1-0)
19 : 58363626 : นายภิญโญ ภิญโญทรัพย์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
20 : 58363640 : นางสาวมนัสญา อ่ำชาวนา ชั้นปี 4 (1-1-0)
21 : 58363657 : นายมานิต ฤทธิ์ไธสง ชั้นปี 4 (1-1-0)
22 : 58363763 : นายวีรศักดิ์ คำเครือ ชั้นปี 4 (1-1-0)
23 : 58363787 : นางสาวศรัณยา คล้ายคง ชั้นปี 4 (1-1-0)
24 : 58363855 : นายสิทธินนท์ ทองจำปา ชั้นปี 4 (1-1-0)
25 : 58363886 : นางสาวสุนิตา วงศ์ศีลธรรม ชั้นปี 4 (1-1-0)
26 : 58363923 : นายอนุชิต มั่นคงเจริญกุล ชั้นปี 4 (1-1-0)
27 : 58366399 : นางสาวปภาวดี บัวชุม ชั้นปี 4 (1-1-0)
28 : 57363344 : นางสาวภารดี เพ็ชรภูมิ ชั้นปี 5 (1-1-0)
29 : 58363220 : นายณัฐพล ศรีคำจีน ชั้นปี 4 (1-1-0)
30 : 58363152 : นางสาวชลิศยา เขียวดอกน้อย ชั้นปี 5 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)