303437Photovoltaic System Technology
เทคโนโลยีระบบโฟโตโวลตาอิก
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  http://www.ecpe.nu.ac.th/niphat/303437.htm
เงื่อนไขรายวิชา: 303211
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2560

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-15:50EN 512ENC33330W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์
สำรองให้:1 : 11307050055:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 3 (0-0-0)
2 : 11307050055:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 4 (0-0-0)
3 : 57362736 : นางสาวกรรณิการ์ แสงไทย ชั้นปี 4 (1-1-0)
4 : 57362743 : นายกฤตย์ กงอิ่ม ชั้นปี 4 (1-1-0)
5 : 57362767 : นายกฤษฏิกานต์ บัวทอง ชั้นปี 4 (1-1-0)
6 : 57362774 : นายกฤษวัฒน์ ถาวรกูล ชั้นปี 4 (1-1-0)
7 : 57362897 : นายจิรัฏฐ์ จำนงค์ดำรงภักดิ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
8 : 57362934 : นายชนาธิป ใจมูลมั่ง ชั้นปี 4 (1-1-0)
9 : 57363085 : นางสาวธนภรณ์ เวียงแก ชั้นปี 4 (1-1-0)
10 : 57363160 : นายนฤเบศร์ ทองพูล ชั้นปี 4 (1-1-0)
11 : 57363405 : นายวรวุฒิ จันทร์รัก ชั้นปี 4 (1-1-0)
12 : 57363603 : นายเสรีรัฐ เณรหลำ ชั้นปี 4 (1-1-0)
13 : 57362958 : นายชุติพงศ์ ชัยวิชิตชลกุล ชั้นปี 5 (1-1-0)
14 : 58363046 : นายขจรศักดิ์ ศักดิ์ดี ชั้นปี 4 (1-1-0)
15 : 58363350 : นายนเรศ เหมันต์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
16 : 58363633 : นายมงคล สิงห์เถื่อน ชั้นปี 4 (1-1-0)
17 : 58363756 : นายวัศพล จุฑาวราราษฎร์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
18 : 58363770 : นายศรัณย์พงศ์ ผู้ภักดี ชั้นปี 4 (1-1-0)
19 : 58363831 : นายสมัชชา เทียมวิจิตร ชั้นปี 4 (1-1-0)
20 : 58363794 : นายศักดิ์ดา ยัพวัฒนพันธ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
21 : 58363855 : นายสิทธินนท์ ทองจำปา ชั้นปี 4 (1-1-0)
22 : 58363923 : นายอนุชิต มั่นคงเจริญกุล ชั้นปี 4 (1-1-0)
23 : 57362965 : นายชูศักดิ์ เมธสมบูรณ์ ชั้นปี 5 (1-1-0)
24 : 57363078 : นายธนกฤต ศรีสาลี ชั้นปี 4 (1-1-0)
25 : 57363108 : นางสาวธนาวดี ไชยลังการณ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
26 : 57363139 : นางสาวนภาพร ศรีเวียง ชั้นปี 4 (1-1-0)
27 : 57363283 : นายพีรพล มีแก้ว ชั้นปี 4 (1-1-0)
28 : 57363344 : นางสาวภารดี เพ็ชรภูมิ ชั้นปี 5 (1-1-0)
29 : 57363382 : นายรัตนพงษ์ กองพันธ์ ชั้นปี 4 (1-1-0)
30 : 57363450 : นายวัฒนากูล ปิ่นแก้ว ชั้นปี 4 (1-1-0)
31 : 57363566 : นายสุทธิชัย พึ่งบุญเก่า ชั้นปี 5 (1-1-0)
32 : 57363627 : นายอภิรักษ์ แก้วสีนาถ ชั้นปี 4 (1-1-0)
33 : 58363640 : นางสาวมนัสญา อ่ำชาวนา ชั้นปี 4 (1-1-0)
34 : 58366399 : นางสาวปภาวดี บัวชุม ชั้นปี 4 (1-1-0)
35 : 55364121 : นายพงศกร สงเคราะห์ ชั้นปี 9 (1-1-0)

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)