001212English Critical Reading for Effective Communication
การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
สังกัดกองบริการการศึกษา, กองบริการการศึกษา
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  06 จันทร์08:00-09:50QS 2206QSC55055W     
  ศุกร์17:00-18:50ติดต่อผู้สอนNUL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์
สำรองให้:1 : 11306110060:เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 1
2 : 11315011061:สถาปัตยกรรมศาสตร์ - (5 ปี) : แผน 1 ชั้นปี 1
3 : 11315020060:ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 1
4 : 11315030060:การออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 1
5 : 11315050060:ทัศนศิลป์ ชั้นปี 1
6 : 11316010063:นิติศาสตร์ ชั้นปี 1
80-0-80
60-0-60
40-0-40
40-0-40
40-0-40
240-0-240
  23 จันทร์10:00-11:50QS 2201QSC50050W     
  ศุกร์17:00-18:50ติดต่อผู้สอนNUL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์
สำรองให้:1 : 11313010061:ทันตแพทยศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1
2 : 11312010059:พยาบาลศาสตร์ ชั้นปี 1
3 : 11309050062:แพทย์ - (6 ปี) ชั้นปี 1
5 : 11314040059:กายภาพบำบัด ชั้นปี 1
6 : 11314010060:เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี 1
7 : 11314020060:เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ชั้นปี 1
8 : 11314030059:รังสีเทคนิค ชั้นปี 1
9 : 11314050062:ทัศนมาตรศาสตร์ - (6 ปี) ชั้นปี 1
60-0-60
120-0-120
120-0-120
60-0-60
60-0-60
60-0-60
60-0-60
32-0-32
  85 จันทร์13:00-14:50QS 2208QSC60060W     
  ศุกร์17:00-18:50ติดต่อผู้สอนNUL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์
สำรองให้:1 : 11304030060:วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้นปี 1
2 : 11311010060:จุลชีววิทยา ชั้นปี 1
3 : 11311020060:วิทยาศาสตร์การแพทย์ ชั้นปี 1
5 : 11311060062:วท.บ. (ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล) ชั้นปี 1
6 : 11311040062:พยาธิวิทยากายวิภาค ชั้นปี 1
7 : 11310040260:สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.) - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
8 : 11310060060:อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปี 1
9 : 11310030061:การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ชั้นปี 1
10 : 11304020062:การบริบาลทางเภสัชกรรม - (6 ปี) ชั้นปี 1
40-0-40
80-0-80
80-0-80
40-0-40
40-0-40
40-0-40
40-0-40
40-0-40
100-0-100
  93 พุธ13:00-14:50QS 2205QSC65065W     
  ศุกร์17:00-18:50ติดต่อผู้สอนNUL      
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์
สำรองให้:1 : 11307060060:วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปี 1
2 : 11307030060:วิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปี 1
3 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 1
4 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 1
5 : 11307020060:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 1
6 : 11307070060:วิศวกรรมวัสดุ ชั้นปี 1
7 : 11307080060:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชั้นปี 1
8 : 11307090060:วิศวกรรมเคมี ชั้นปี 1
80-0-80
80-0-80
80-0-80
80-0-80
80-0-80
50-0-50
40-0-40
50-0-50

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)