305171Computer Programming
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  04 ศุกร์09:00-11:50EN 616ENC633429W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ผศ.ดร.อัครพันธ์ วงศ์กังแห
Mr.Yoseung Kim
สำรองให้:1 : 11307010060:วิศวกรรมโยธา ชั้นปี 2
2 : 59362307 : นางสาวธัญญารัตน์ อ่อนตานา ชั้นปี 4
3 : 59365230 : นายวีรพงษ์ คงจันทร์ ชั้นปี 5
4 : 59360334 : นางสาวกาญจนา คงสมจิตต์ ชั้นปี 6
5 : 59362550 : นายนพกร แซ่ภู ชั้นปี 4
6 : 58364999 : นายชิษณุพงศ์ อินสอน ชั้นปี 5
7 : 58365101 : นายธีรวุฒิ ทองเที่ยง ชั้นปี 5
8 : 61161793 : นายวชิระ เพ็ชรแก้ว ชั้นปี 5
9 : 61363739 : นายวิชชากร ศรีบุรินทร์ ชั้นปี 2
10 : 61360806 : นางสาวจุฬาลักษณ์ ชูจีน ชั้นปี 5
11 : 59362222 : นายธรรมธร ยุระศรี ชั้นปี 4
12 : 59366060 : นายสุรชัช สุภาจีน ชั้นปี 8
13 : 59363342 : นายปิยวัฒน์ ผดุงแสง ชั้นปี 8
14 : 60363549 : นายภควัต วิรัตน์เกษม ชั้นปี 5
15 : 58366535 : นายธนบูรณ์ บุญพันธ์ ชั้นปี 5
16 : 58365491 : นายธงชัย ลีออง ชั้นปี 6
50-22-28
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-0-1
สอบกลางภาค: 16 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร EN ห้อง EN 507.
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร EN ห้อง EN 207.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)