303211Electrical Circuit Analysis I
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 1
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
  http://www.ecpe.nu.ac.th/niphat/303111&303211.htm
เงื่อนไขรายวิชา: 261102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-15:50EN 307ENC90855W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: รศ.ดร.นิพัทธ์ จันทรมินทร์
สำรองให้:1 : 11307050060:วิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี 2
2 : 61313796 : นายกอบวริทธิ์ สิงหเดช ชั้นปี 5
3 : 61312508 : นายนันทิพัฒน์ จันพฤกษ์ ชั้นปี 5
4 : 61365238 : นายยศกร หงษ์มณี ชั้นปี 5
5 : 61360042 : นายกนกพล สิงห์สวัสดิ์ ชั้นปี 6
85-81-4
1-1-0
1-1-0
1-1-0
1-1-0
สอบกลางภาค: 15 ส.ค. 2563 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร NU ห้อง ติดต่อผู้สอน.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)