301437System Engineering
วิศวกรรมระบบ
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 301332
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562

 พิษณุโลก
ปริญญาตรี แบบ 2 ภาคการศึกษา (ภาคปกติ)
กลุ่มวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ13:00-15:50EN 309ENC822755W     
อาจารย์/ผู้ช่วยสอน: ดร.ชัยธำรง พงศ์พัฒนศิริ
สำรองให้:1 : 11307020055:วิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปี 4 (75-21-54)
2 : 58361141 : นางสาวเจนจิรา อริยะเดช ชั้นปี 5 (1-1-0)
3 : 58361073 : นายกิตติพงษ์ โสดา ชั้นปี 5 (1-1-0)
4 : 58361943 : นางสาวอัญชลี พจุไทย ชั้นปี 5 (1-1-0)
5 : 58361479 : นางสาวเบญญา สระทองแร่ ชั้นปี 5 (1-1-0)
6 : 58361424 : นายนัทธพงศ์ อิสโร ชั้นปี 5 (1-1-0)
7 : 58361110 : นายจิรวัฒน์ ปิตโต ชั้นปี 5 (1-1-0)
8 : 57361562 : นางสาวศิริรัตน์ สีดาแหลม ชั้นปี 6 (1-0-1)
สอบกลางภาค: 15 ส.ค. 2562 เวลา 08:00 - 11:00 อาคาร EN ห้อง EN 511.
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 อาคาร EN ห้อง EN 509.

.............Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  1 = แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  2 = ไม่แสดงสำรอง - แสดงอาจารย์  3 = ไม่แสดงสำรอง - ไม่แสดงอาจารย์  W = แสดงรายละเอียดทั้งหมด  X = ไม่แสดงรายละเอียด
        
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
 
งานทะเบียนนิสิตและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
  • 055-968-310 ถึง 11 (ฝ่ายระบบทะเบียนออนไลน์)
  • 055-968-312 (ฝ่ายจัดตารางเรียน/สอน)
  • 055-968-314 ถึง 15 (ฝ่ายทะเบียนนิสิต)
  • 055-968-324 (เคาน์เตอร์)